Sosyoloji

Yazar : Necmeddin Sadak
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 267
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Devlet Basımevi
Bahsi Geçen : Necmettin Sadık Sadak

Sosyoloji kelimesini ilk kullanan, Fransız Filozofu Auguste Comte olmuştur. Fakat sosyal bilgilerin başlangıcı ondan çok eskidir. Eski kurumlarda Yunan filozofları Politique adı altında sosyal meselelere mühim yer ayırmışlardı. Mesela Eflatun Cumhuriyet ve Kanunlar adlı iki büyük eserini sosyal tetkiklere hasretmişti. Bu eserlerinde ideal bir cemiyet teşkilatının nasıl olması lazım geldiğini anlatır. Aristo da Politika adlı kitabında eski Atina sitesinin teşkilatını gözden geçirir. Meşhur: "İnsan sosyal bir hayvandır." sözünü yazan odur. Aristo, insan cemiyetini bir tabiat hadisesi olarak gösterir. Bundan dolayı, sosyal ilmin ilk kurucusu adını almağa layıktır. Eflatun'a göre ideal cemiyet, birlik, iştirakçi, adeta komünist bir cemiyettir. Aristo'ya göre ise en iyi devlet şekli Cumhuriyettir. Ortakurun felsefesi, sosyal bilgide, Yunan filozoflarının daha önceden yazdıklarına yeni birşey ilave etmez. Bu devirde, uzun müddet, Eflatun gibi, ideal devlet planları çizilmiştir. Rönesans, sadece edebiyat, ilim, san'at sahalarında yeni bir devir olmakla kalmamış, büyük siyasi meseleleri de halletmeğe çalışmıştır: Machiavel Le Prince adlı meşhur idare ve siyaset kitabını, Grotius tabii hukuk eserini o zaman yazmıştır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Necmettin Sadık Sadak Kitapları (3)