Mecelle-i Umur-ı Belediyye Cilt 6

Yazar : Osman Nuri Ergin
İsbn : 9757580538
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 578
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Mecelle'nin esas programının bidayet-i tertibinde kavanin, nizamat ve ta'limat-ı belediyyenin bir ciltte cem'ine karar verildiği zaman muamelat-ı sıhhiyyeye ta'alluk edenler de o meyanda bulundurulacaktı. Hâlbuki bunlardan yalnız umur-ı belediyyeye ait olanların 786 sahifelik büyük bir cilt teşkil etmesi kavanin ve nizamat-ı sıhhiyyenin ayrıca neşrini icap ettirmiş ve bu cilt şu şekli aldıktan sonra tefrikte isabet edildiği anlaşılmaktadır. Esbab-ı ma'ruzadan dolayı ayrıca neşrine mecburiyet görülen bu cildin yalnız İstanbul Belediyesi etibbasına değil bilumum hükümet tabiplerine ve bilhassa taşradaki etibba-yı belediyyeye hadim bir eser olabilmesi için Sıhhiye Müdiriyyet-i Umumiyyesi tarafından neşredilmiş olan kavanin ve nizamatın da derci muvafık görülmüştür. Vehlel-i ulada caid gibi telakki edileceği melhuz olan bu kısım kavanin ve nizamatın cem' ve telfiki hükümet ve belediyye etibbasının ne derecelerde işe yarayacağını süret-i kat'iyyede tayin edemezsem de Emanet-i Cellle-i Sıhhiyye Müdiriyyeti aynı zamanda "İstanbul Vilayeti Sıhhiye Müdiriyeti" vezaif ve memuriyetini de haiz ve şu itibarla Sıhhiye Müdiriyyet-i Umumiyyesi'nin bütün muamelat ve neşriyatına tatbik-i ef'al ve harekete macbur olarak bi't-tab' kavanin ve nizamat-ı mezkureye de kesb-i ıttıla' zaruretinde bulunduğundan ve esasen müdiriyet-i müşarun-ileyhaya aid kavanin ve nizamatın tatbik-i ahkamından İstanbul umur-ı sıhhiyyesinin istisna edildiğine dair bir kayda tesadüf edilmediğinden şu tarz tertibi ihtiyar edilmesinden dolayı muceb-i mu'aheze olamayacağımı ümid etmekteyim. Mündericatını kâmilen tedkik ve tetebbu'a hacet kalmadan yalnız fihristine bir göz gezdirmekle anlaşılacaktır ki dördüncü cilt mahiyet ve şekil itibarıyla ikinci ciltten farklı değildir. Bunda dahi gerek doğrudan doğruya gerek dolayısıyla tababet-i belediyyeye ta'alluk ve münasebeti görülen kaffe-i kavanin, nizamat ve ta'limat-1 sıhhiyye cem' edilerek aynı meseleye dair olanlar bir araya getirilmiş...
******Osman Nuri Ergin
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...