Ziraat İktisadı - Zirai İşletmecilik Cilt I

Yazar : Prof. Dr. Kazım Köylü
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 17 x 23 cm
Yayınevi : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahsi Geçen : Kâzım Köylü

Ziraat iktisadı bilgisinin mevzuunu, vazifelerini öğrenmek için evvela ziraatın ne demek olduğunu anlamak lazımdır. Bu sebeple önce ziraatın faaliyet alanını ve vazifelerini kısa olarak tetkik edeceği z. Zirai faaliyet, toprağı ve tohumu kullanarak nebat, hayvan iptidai maddelerini istihsal etmek ve bizzat istihsal edilen bu maddeleri yarı veya tam mamu1e haline getirmektir. Hatta bazan bizzat istihsal edilen hammaddelere ilaveten hammadde satın alarak yapılan yarı veya tam mamulecilik de zirai faaliyet sayılır. Bu tarifin çerçevesi içerisine ormancılık da girer. Hayvani istihsalde istihsal vasıtası olan gıda maddelerini tamamen satın alarak yapılan faaliyet de ziraat telakki edilir. Burada tohum kullanılmıştır. Yalnız toprağı kullanma işi bilvasıta olmuştur. Topraktan istihsal edilen çeşitli yem maddeleri belki iktisadi sebepler dolayısıyla yetiştirilmektense satın alma tercih edilmiştir. Şehir kenarında yapılan ahır sütçülüğü bunun bariz bir misalidir. Ormancılığın zirai faaliyet çerçevesi içme girmesi ise faaliyet şeklinin tamamen ayni bulunması, ayni zamanda ziraat işletmeleri içinde daima yer alması dolayısıyladır. Ormancılık, istihsal periyodu uzun olan bir bitki yetiştiriciliğinden başka bir şey değildir. Ziraat faaliyeti neticesi hâsıl olan maddeler hammaddelerdir. Bu maddeler ekseriyetle üzerinde çalışılıp mamule haline getirilmemişlerdir. Zirai faaliyetle elde edilen hammadde karakter bakımından madencilikle mukayese edilebilir. Madencilikte de elde edilen hammaddeler bir bakıma zirai hammaddelere benzerler, işlenmemişlerdir. Fakat ziraat hammaddesi ile madencilik hammaddeleri arasındaki fark, ziraat hammaddesinin uzvi oluşudur...
******