Yüzyıl Boyunca Danıştay 1868-1968

Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 964
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Toplumların tarihlerinde, yüzyılların içinde saklı kalan olayların, ne kadar büyük önem taşıdığı, bunların ortaya çıkarılarak değerlendirilmelerinin de o derece faydalı ve önemli olacağı bir gerçektir. Bu itibarla, kuruluşunun yüzüncü yılına erişmiş bulunan Danıştay'ımızın bu devre içindeki gelişimini sıhhatli belge ve kaynaklara dayanarak çeşitli yönleriyle inceleyip bunları bir kitapta toplamaktaki fayda meydanda olmakla beraber, bu işin, uzun zaman isteyen ciddi ve sürekli bir çalışmaya ihtiyaç gösterdiğini de kabul etmek gerekir. İhtişamlı tarihinde; Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet idareleri gibi büyük rejim değişiklikleri geçiren ülkemizde, toplumumuzun çeşitli münasebetlerine yön veren mevzuatımızın uygulanmasında, ileri kademelerdeki müesseselerimiz arasında -idari, istişari, yargısal hüviyetiyle- mühim bir yer alan Danıştay'ımızın kuruluşunun gereklerini, kuruluşundan bu yana hangi şartlar içinde ve ne gibi fonksiyon ifa ederek varlığını muhafaza edebildiğini ve gelişim seyrini gösteren bir kitabın çıkarılmasını sağlamak ve bunu Danıştay mensupları, idareci ve tatbikatçılarla diğer ilgililerin nazarlarına sunmak, Başkanlığımızın -daha bazı önemli işlerini de kapsayan- programında yer almakta idi. 1961 Anayasa'sının hükümlerine uygun olarak hazırlanan Danıştay Kanunu'nun Büyük Millet Meclisinden çıkması ve bu Kanunun, genişleyen teşkilatımız kadrosu ve yeni hükümleriyle uygulanmasına geçilmesi gibi hususlar, daha ön planda bulunduğu için, bahis konusu kitabın hazırlanıp çıkarılması işi biraz gecikmiş oldu. İki yıla yakın bir zaman önce gerekli bazı etüdler de yapılmak suretiyle bu işe başlanabilmiş ve kendi bünyemiz içinde kurduğumuz IS kişilik bir komisyona dahil arkadaşlarımızın ciddi ve devamlı çalışmaları sonunda, s işte bugün, "Yüzyıl Boyunca Danıştay 1868-1958" adlı kitabımız ortaya çıkmış bulunuyor…
******