Yeni Yurt Bilgisi 4 üncü Sınıf

Yazar : Mithat Sadullah
Yayın Tarihi : 1931
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Türk Kitapçılığı L. Şirketi
Bahsi Geçen : Midhat Sadullah Sander

1 - Bulunduğumuz mahalde halka bir nazar; halkın muhtelif işleri. Tarlalarda, kırlarda, köylerde, kasabalardaki insanlar nasıl ve niçin çalışırlar? 2 - Ayrılık ve topluluk: İnsanın büsbütün yalnız yaşamasının imkânsızlığı, cemiyet hayatının zarureti. İnsanlar arasında işbölümü, birlikte yapılan iş. Ev hayatında, köy hayatında kasaba ve şehir hayatında topluluk. İnsanların birbirine istinadı zarureti, tesanüt. Birlikte yapılan işte müşterek bir maksat vardır. Müşterek maksatlar, müşterek ihtiyaçlardan doğar. Köyde, kasabada halkın müşterek maksatları ve müşterek ihtiyaçları. 3 - Evde hayat: Aile azası. Evde iş, evde müşterek maksat, evde tesanüt, aile azasının vazifeleri ve hakları. 4 - Mektepte hayat: Mektep bir topluluk yeridir. Mektepte işbirliği, topluluğun icap ettiği kaide ve nizamlar, mektep idaresinin lüzumu, mektep idaresi mektepteki topluluğu tanzim ve mektepte müşterek faaliyete yardım içindir. Mektep nizamlarına riayet hususunda talebenin uhdesine düşen vazifeler. 5 - Köy hayatı: Köy, insanların toplu olarak yaşadıkları ve çalıştıkları bir yerdir. Köylü ailesi, köyde teşkilat; ihtiyar meclisi, muhtar, imam, muallim, kırbekçisi, korucu. Köylülerin müşterek malları, köyün çayırı, ormanı, suyu, çeşmesi, kuyusu, mektebi, camii misafir odası. İmece, köyü güzelleştirmek, bataklığını kurutmak, yolları muhafaza etmek için köylülerin müşterek çalışması. 6 - Köyde en mühim çalışma şekli ziraattır. Ziraatta iyi ve fena çalışma tarzları, hükümetin ve resmi teşkilatın köylülere yardımı, Ziraat Bankası, istikraz muamelesi; köylünün sırtından geçinen faizciler, madrabazlar, muhtekirler.
******