Yeni Mimari

Yazar : Celal Esat
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Agah - Sabri Kitaphanesi

1928 senesi Haziranında İsviçre'de "Chateau de la Sarraz"'da maruf yeni zaman mimarlarından mürekkep beynelmilel bir kongre akdedilmişti. Bu kongre yeni zaman cemiyetinde mimarların içtimai vazifelerini tespit ve mimarinin zamanımız ihtiyaçlarına intibakını temin için geçirmesi lazım gelen inkılap hakkında efkârı umumiye ve hükumetleri tenvir maksadıyla bir beyanname neşretti. Bu beyannamenin esaslı noktaları şunlardır: "Beşer hayatının mühim bir rüknü olan mimari, insanların terakki ve inkişafıyla en ziyade alakası olan bir meseledir. Binaenaleyh mimarlara da bu hususta bir vazife terettüp eder ki bu da zamanın ihtiyaçlarını tamamıyla idrak etmek ve mimari eserleri ona uyar bir halde vücuda getirmektir. Makine ve sanayiin şimdiki içtimai hayat üzerine olan tesirleri neticesi olarak vukua gelen tahavvülat, mimarinin de şimdiye kadar cari olan esas ve usullerden ayrılarak yeni bir şekle girmesini mecburi kılmaktadır. Bu kongrenin akdindeki maksat ise bu günkü içtimai ve iktisadi amillerle mimari arasında bir ahenk husule getirerek onu hakiki mevkiine çıkarmak ve muhafazakâr akademilerin akim ve köhnemiş nazariyelerinden kurtarmaktır. İşte bu kanaatle birleşen heyet, fikirlerinin yayılması ve beynelmilel sahalarda intişarı için birbirlerine gerek maddi ve gerek manevi yardımlarda bulunmağı ve bu gayeye vusut için müttehiden çalışmağı kararlaştırmışlardır." 26 Haziran 1928'de neşredilen bu beyanname aşağıda isimleri yazılı mimarlar tarafından imza edilmişti. H. P. Berlage (La Haye), Victor Bonegeois (Bruxelles), Pierre Ghareau (Paris), Josef Frank (Viyana), Gabriel Gevrekian (Paris), Mar Ernest Haefeli (Zurich), Hugo Haering (Berlin), A. Hoechel (Geneve), H. Hoste (Burges), Piverre Jeanneret (Paris), Le Corbusier (Paris), Andre Lurcat (Paris), Ernest May (Frankfort), Garcia Mercadal (Madrit), Hanneg Meyer (Dessau) W. M. Moser (Zürich)…
******