Yad-ı Mazi

Yazar : Bereketzade İsmail Hakkı
İsbn : 9755511520
Yayın Tarihi : Eylül, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 335
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Nehir Yayınları

BEREKETZADE İSMAİL HAKKI * (1851-1918) İstanbul'da doğdu. Babası Saray'da çuhadar olan Hasan Basri Efendi'dir. Canfeda Hatun mektebi'nde bir müddet okuduktan sonra Hafız Paşa Sıbyan Mektebi'ne devam etti; bu arada hıfzını tamamladı. Medrese tahsili yaptı. Ayrıca aşere okuyarak kıraat ilminden icazet aldı. Mülkiye Mektebi'ne bir buçuk yıl devam ettikten sonra yeni açılan Darülfünun'a geçti. Ancak buranın 187l'de kapatılması üzerine buradaki tahsili yarıda kaldı. Namık Kemal'in çıkardığı İbret gazetesinde yazılar yayınlayan Bereketzade, gazetenin kapatılmasından sonra önce hapsedildi, arkasından da Nuri Bey ile birlikte Akka kalesine sürüldü. Burada üç yıl kaldıktan sonra Sultan V. Murad'ın tahta çıkması üzerine bırakıldı. Halep ve Adana defterdarlıkları, Akşehir kaymakamhğı, Beyrut İstinaf Mahkemesi reisliği yaptı. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra başmüddeiumumilikte ve Temyiz Mahkemesi üyeliğinde bulundu. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi. İstanbul'da vefat etti. Eserleri: 1-Envar-ı Kur'an (Tamamlanmamış bir tefsir olan bu eserin sadece I. cildi yayınlanmıştır). İstanbul, 1331, 6+ 353 s.; 2-Metalib- Aliye, İstanbul, 1314, 232+2 s.; 3-Necaib-i Kur'aniyye, İstanbul, 1331, 441+13 s.; 4-Yad-ı Mazi, İstanbul, 1332, 350+6 s.; 5Beka-yı Saltanat-ı Osmaniyye, İstanbul, 1332, 6-Suriye Muzafferiyatı , İstanbul, 1291, 3 cüz, 77 s.; 7-Esrar-ı Belagat , I. kitap: İstanbul, 1317, 100+5 s.; II. Kitap: İstanbul, 1318, 156+3 s. (Bu eserlerden başka merhumun Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad mecmualarında çeşitli yazıları yayınlanmıştır) (*)- Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Mehmet Okuyan tarafından yazılan Bereketzade maddesinden özetlenerek iktibas edilmiştir.
******