XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu

Yazar : Dr. Serpil Gürer
İsbn : 9786058573000
Yayın Tarihi : 2013
Dil : Türkçe
Ölçü : 16 x 23,5 cm

Seyahat eden gezginler, her dönemde kendilerinden önce aynı seyahate çıkan gezginlerin seyahatnamelerini okurlar. Böylece, daha seyahate çıkmadan önce kendi toplumlarma yerleşmiş önyargılarla hareket ederler ve kendi toplumlarıyla layaslayarak farklılıkların üzerinde dururlar. Yani, "olanı" olduğu gibi yazmak yerine, "olması gerekeni" yazarlar. Bunun sonucunda da, yaratılan imgeler, gezginlerin gözlemlerine olduğu gibi kafalarındaki düşüncelere, yola çıkmadan önce var olan önyargılarına da bağlıdır. Bu nedenle, seyahatnamelerden yansıyan imgeler gerçeğin yansıması olmayabilir. Bu yönüyle ele alındığında, tarih açısından önemli kaynaklar olan seyahatnameler, aym zamanda birer edebi yapıt olarak da değerlendirilebilirler.
Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa için, özellikle de Fransa için, önemli bir dönem olan XVII-XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Fransız gezginlerin, Osmanlı Toplumunun çok uluslu yapısını nasıl betimledikleri ve bu toplumun hangi kesimine kendilerini daha yakın hissettikleri araştırılıp, nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece, Fransız kültürünün temelini oluşturan imgeler arasında, Osmanlılarm (Türklerin) yeri ve bu yerin nasıl biçimlendiği gözler önüne serilerek, Türkiye'nin Avrupa Birliğine kabul edilmesi sürecinde, karşılaşılan önyargıların çok eskilere dayandığı vurgulanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konunun daha iyi anlaşılması açısından seyahatnameler ve gezginlere ayrılmıştır. XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı Toplumu adlı ikinci bölümde ve XIX. yüzyıl Osmanlı Toplumu adlı üçüncü bölümde köyler, kasabalar, kırsal alanlar ve kentler alt başlıkları altmda, önce gezginlerin söz konusu yerlere ilişkin gözlemleri, daha sonra da Müslümanlar, Gayrimüslimler ve kadınlara ilişkin gözlemleri incelenerek, imgelerin nasıl oluştuğu tespit edilmiştir. Tarihsel, toplumsal ve siyasal olaylar gezginin bakış açışım doğrudan etkilediğinden, ikinci ve üçüncü ana bölümün başında, dönemin Türk-Fransız ilişkilerine kısaca açıklanmıştır...
******