Türkiye'de Sinema ve Tesirleri

Yazar : Hilmi A. Malik
Yayın Tarihi : 1933
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 53
Ölçü : 18 x 24 cm
Yayınevi : Hakimiyeti Milliye Matbaası

Türkiye'de hayatı otuz seneyi geçmeyen fakat mevcudiyetini ve nüfuzunu dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de halkın üzerinde gösteren bu sinemanın mahiyetini öğrenmek ve tespit etmek yeniliğe doğru koşan yeni insanlar için lazımdır. Günde binlerce insanın girip çıktığı bu sinemalarda hâkim kuvvetin neden ibaret olduğunu bilmekle, içtimai, siyasi, terbiyevi ve iktisadi sahalarda yapılmak istenen değişikliğe yardım edilmiş ve hız verilmiş olur. Bu işi bilgili bir yolda yapabilmek için Maarif Vekâletinin müsaadesi, Ankara Maarif Müdüriyetinin ve birçok büyük ve küçük mektep müdürlerinin ve muallimlerinin, tanıdık ve dostların yardımı ve muzaheretile1932 senesinin başlangıcında Ankara'da ilk, orta ve lise mektep talebesine sinema filmlerine dair sualler dağıttım ve icap eden izahatı vererek suallere cevaplar yazıldı ve toplatıldı. Bu sualler üzerinde sarf edilen uzun bir zamandan sonra neticeler tespit edildi. Ve neticeler üzerinde hükümler yürüterek bu kitap meydana geldi. Bu suallerde takip edilen gaye, hariçten gelen ve memleketin hiç bir gayesiyle alakası olmayan filmlerin mektep çocukları ve dolayısıyla halkın üzerinde türlü türlü zaviyelerden müspet ve menfi tesirlerini araştırmaktı. Çünkü sinemaya gidenlerin filmin bilvasıta üzerlerinde bıraktığı müspet veya menfi tesirler o kadar çok ve kuvvetlidir ki ihmali halinde yeniliğe doğru koşan bir milleti büyük zorluklara; dirayetli ve müdrik ellerle sevki ise, büyük ve muvaffakiyetli neticelere götürebilir. Bundan başka tek bir filmin küçük çocukların üzerinde bıraktığı tesiri de ilk mektep çocuklarından bir kısmını sinemaya götürerek tespite çalıştık. Memleketimizde de sinemaların sayısına ve sinema sanayiine dair ilmi metotlarla lazım olan malumatı toplayabildik. Şöyle ki, Türkiye'deki sinemaya dair malumatı ve istatistikleri bu sahada ilk çalışma tecrübeleri ve neticeleri denebilecek bu kitapta bulmak kabildir.
******