Türkiye'de İktisat Tedrisatı Tarihçesi ve İktisat Fakültesi Teşkilatı

Yazar : Dr. Fındıkoğlu
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 18 x 24 cm
Yayınevi : İÜ. İktisat Fakültesi
Bahsi Geçen : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

1933 - 1934 de ıslahata tabi tutulan İstanbul Üniversitesinin onuncu yıldönümü münasebetiyle, bu ilim müessesesine altı yıl evvel ilave edilen İktisat Fakültesi'nin esasen pek kısa bir zamana inhisar eden teşekkülünü anlatmak ve kısa tarihçesini çizmek işine girmeden evvel şu nokta üzerinde durduk: Bir teşekkülün ve altı yıllık tarihçesinin manasını, tarihi usul ile daha yakından kavramak ve kavratmağa çalışmak mümkün değil midir? Araştırmamız işte böyle bir suale cevap ihtiyacından doğmuştur. Bundan dolayı asıl maksadımızı teşkil eden İktisat Fakültesi tarihçesini, araştırmamızı sonuna bırakacak, daha evvel Türkiye'de İktisat Tedrisatının geçirdiği inkişaf safhalarını yoklayacağız. Bu arada her safhanın zamanı içindeki iktisadi "Efkârı Umuıniye"yi belirtmekle birlikte o safhanın iktisat ideolojisini imkân nispetinde aydınlatmak da planımıza dahil olacaktır. Umumiyetle kültür ve medeniyet tarihimizin yakın asırlarının 1) Tanzimat'tan evvel... 2) Tanzimat'tan sonra tarzında bir bölüme tabi tutulduğu malumdur. Kültür tarihimizin bir şubesi demek olan İktisadi Tedrisat Tarihi sahasında da aynı usulü takip etmemek için bir sebep yoktur. O halde araştırmamız: I) Tanzimat'tan evvelki kültür çevremizde iktisadi neşriyat ve tedrisat; II), Tanzimat'tan sonraki kültür çevremizde iktisadi neşriyat ve tedrisat Olmak üzere iki bölümden ibaret olacaktır. Şüphesiz bunlardan ikincisi de ayrıca safhalara ayrılmak suretiyle tetkik edilecektir. Eserin ikinci kısmı için neşriyat listeleri hazırlayan değerli meslektaşlarıma teşekkür ederken her iki kısmın bir arada intişarını temin eden İktisat Fakültesi dekanlığına da ayrıca minnetlerimi sunarım.
******