Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi

Yayın Tarihi : 1951
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 84
Ölçü : 16,5 x 24 cm

Kongremizi teşrifinizden dolayı yüksek heyetinize teşekkürü bir vazife bilirim. Kongreyi açarken bir iki söz söylemekliğime müsaadelerini rica edeceğim. İlim ve marifet, fen ve sanatta ve her cihetle muasırlarına faik medeni bir millet olduğumuzu eslaf ve ecdadımızın nazarı ibretimize bırakmış oldukları yadigâr eserlerle ispat etmek mecburiyetindeyiz. İşbu asar'ı mııkaddeseye hürmet ve muhafazasına gayret etmek vazifei esasiyemizi teşkil eder. Binaenaleyh kapıların üzerindeki bir demir halka, oyulmuş veya bir şekli mahsus verilmiş ahşap bir kısım, bir tahta parmaklık sureti tesviyesine göre o zaman istimal olunan aletlerin derecei mükernmeliyet ve terakkisini gösteren işlenmiş bir taş, sathı eski bir sıva eski bir kalem işinden itibaren müzeyyen tunç ve demir parmaklıklar fevkalade maharetle oyulmuş geçme silmeler, çiçekler, kemer başlıkları, özengiler, direk başlık ve kaideleri yaldız ve alçı kabartmalar eski kalem işleri her türlü çini sırlı satıh tezyinatı en basitlerine varıncaya kadar şamdanlar, kandiller, dolaplar kürsü ve rahleler sanatımızın tarihi mimarimizin üssül esasını ve marifet ve sanatın sırf bize ait olduğunu isbat eden bir vesikai mühimme ve nadiredir. Bazan yanlışlıkla en adi gibi takdir olunan bir parça mühim bir vesika olmuş olur. Bunların takdirinde fevkalade dikkat, teenni, vukuf lazımdır. Binaenaleyh evvelemirde bunların kaybolmasına her türlü kuvvetimizle mani olmalıyız. Bundan sonra kıymet ve teşkilatı asliyesini haleldar olmayacak tarzda bakasını temine gayret etmeliyiz. Büsbütün yıkıp kaldırmak ve mahvetmekten sureti kat'iyede içtinap ve bu gibi asarın asıllarını bozmak, yüzlerini kazımak veya badana etmek, boya sürmek, kalem işlemek, üzerlerinden sıva vurmak, velhasıl esasındaki imal ve tezyini malzemesinin mahiyeti asliyesini kaybedecek her türlü tehlikeli şeylerden katiyen çekinmeliyiz... Ali Rıza Cansu Şube Başkanı
******