Türkçe İzahlı Fransızca Gramer

Yazar : Ali Teoman
Yayın Tarihi : 1940
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 134
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi

Bir dilin gramerini bilmeden o dile layığıyla tasarruf edilemez sözü mübalağalı olmakla beraber bu iddiadaki hakikat hissesinin büyük olduğunu da itiraf etmek lazımdır. Yabancı dil öğrenenler için meselenin diğer bir ehemmiyeti daha vardır: Ana dilinde bir nevi katiyet ve emniyet vasıtası olan gramer, yabancı dil tedrisatında varılması lazım gelen gayeye nazaran pek mühim bir yardımcı unsur telakki edilmek lazımdır. Ana dilinde senelerin mahsulü olan itiyatlar dolayısıyla, izahı ikinci derecede ehemmiyeti haiz olabilecek dile ait şekilleri, ecnebi dil öğretirken egzersizlere tahsis edilecek zamanın darlığından dolayı daha başlangıçta izah etmek zarureti kendiliğinden meydana çıkar. Şu halde faydasına herkesin kani bulunduğu bu dersi öğretmekteki güçlük nereden geliyor? Umumiyetle gramer derslerine karşı alakayı toplamaktaki zorluğun sebebi nedir? Bana kalırsa bu güçlük, mevzuun ekseriya izahsız kalmak mecburiyetinde bulunmasından, bir gruba ait kelimeleri veya istisnaları sıra ile saydırmak lüzumundan, egzersizlerin ekseriya bir mülahaza işi olmaktan ziyade otomatik bir çalışmayı icap ettirmesinden ileri gelmektedir ve bunlar da hakikaten mevzua cazibesinden çok şeyler kaybettiren sebeplerdir. Bunlara bir de bu bahisleri henüz iyice kavranmayan bir yabancı dilden okumaktaki müşkülat ta ilave edilirse mesele daha iyi anlaşılmış olur. Ben bu tecrübe kitabını yazarken iki gaye takip ettim: Birincisi, mümkün olduğu kadar tecritten uzaklaşmak ve bol misaller kullanarak gramer bilgilerini müşahhas bir hale koymak; ikincisi de herhangi bir bahsi dışarda bırakmamağa elimden geldiği kadar gayret etmek şartıyla imkân nispetinde kısa bir kitap yazmak. Kitapta birçok tarifleri ve bazı küçük izahatı Fransızca olarak verdim. Bunun sebebi, kitabı okuyanın bu bahiste Fransızca olarak küçük bir izah veya kısa bir tarif yapabilmesini kolaylaştırmak, ayni zamanda Türkçe izah ettiğim esasları Fransızca nakledebilmek için okuyana yol göstermek…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ali Teoman Kitapları (1)