Türk Musikisi Ansiklopedisi Cilt II Kısım 2

Yazar : Yılmaz Öztuna
İsbn : 317
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 1976
Ölçü : 20,5 x 29 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

(2. Ciltten Devam) Raporun tetkik buyurularak metnin matbaaya intikalinden önce gerekli tashihlerin yapılması hususuna himmet ve müsaadelerini, saygılarımla rica ederim". İsmail Baha Sürelsan'ın, ilgili komisyon başkanlığına verdiği Ankara, 10 Mayıs 1969 tarihli raporun başı: "Türk Musikisi Ansiklopedisi adlı eserin cem'an 200 sahifelik (H - J) harflerini muhtevi kısmı ile eklerini teşkil eden cem'an 8 sahifelik 36 şekil tetkik edildi. Eserin bu kısmında tapaj esnasında gözden kaçmış veya zühulden mütevellit olduğu şüphesiz bazı hususlar, müellifçe de uygun görüldüğü takdirde, dikkat nazarına alınmak üzere, aşağıda gösterilmiştir". Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Müdür (Doç. Dr.) Enver Esenkova imzası ve Ankara, 22 Mayıs 1969 tarihli yazısında ezcümle şu hususlar tebarüz ettiriliyordu: Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türk Musikisi'ni Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur. Bu sebeple, Türk Musikisi Ansiklopedisi, eseri ısmarlayan ve tetkik ettirip raporunu alarak basılmasını uygun gören Komisyon'un ve başkanı Prof. Kenan Akyüz'ün muvafakatiyle, mevzuu bakımından, yeni kurulan bu komisyona havale edilmiş, Türk Musikisi Komisyonu yayınları arasında basılması münasip mütalaa edilmiştir. Aynı resmi mektupta, eserin, Türk Musikisi Komisyonu Başkanlığı tarafından, "basılabilir" kaydı ile genel müdürlüğe gönderilmesi yazılıydı. Prof. Kenan Akyüz'ün teslim ve Türk Musikisi Komisyonu Başkanı Dr. Nevzad Atlığ'ın tesellüm imzaları ile eser, ilgili genel müdürlüğe iade edildi. Bunun üzerine, kültür müsteşarı Hüsnü Ciritli'nin imzası ile eserin ilk cildi (A - L harfleri), basılma emriyle, 10.000 tiraj tayini ve Türk Ansiklopedisi kâğıt, eb'ad ve puntosu tasrihi ile İstanbul'daki Milli Eğitim Basımevi'ne gönderildi. 1969 yılı mayıs ayının son günlerinde dizgi başladı. 23 Temmuzda dizgi bitmiş, ikinci kolon tashihi ise (H) harfine gelmiş bulunuyordu…
******Yılmaz Öztuna