Türk Basınında "İz Bırakanlar"

Yazar : M. Nuri İnuğur
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Der Yayınları
Bahsi Geçen : Ali Naci Karacan, M. Asım Us, Necmettin Sadık Sadak, Sedat Simavi, Yunus Nadi Abalıoğlu

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda okuttuğum Basın Yayın Tarihi Kitabı'mda, Batı dünyası basını ve Türk basını iki ana bölüm halinde işlenmiş, ancak ikinci ana bölümde genellikle Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan zaman diliminde yayınlanan en önemli gazeteler inceleme konusu yapılmış, bunların kurucuları, yayınlanma amaçları ve savundukları fikirler kısaca belirlenmeye çalışılmıştı. Cumhuriyet dönemi basınının incelenmesi uzun süreli bir çalışmayı gerektirdiğinden, kitabın kapsamı dışında bırakılmış, ancak Türk basınına kalemleriyle hizmet eden, gazeteler yayınlamak için çaba harcayan, özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsenmesi uğrunda savaşım veren ünlü kalemlerin, Basın Yayın Yüksek Okulları'nda öğrenim gören gençlere imkânlar ölçüsünde tanıtılması bir zaruret olarak belirmişti. İşte bu ihtiyacı kısmen olsun karşılamak, Türk basınına Cumhuriyet döneminde emek veren, "Türk Basınında İz Bırakan", sayıları bir hayli kabarık olan bir kısım ünlülerin amaçlarını ve çalışmalarını, gelecekte ülke basınının temsilcileri olacak gençlerimize kısaca tanıtmak, bu alanda yapacakları araştırmalara ışık tutmak, araştırma konuları seçmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve Marmara Üniversitesi'nin yayın organı (Marmara'nın Sesi) dergisinde her ay yayınlanan yazılar bu kitapçığın bir kısım sayfalarını oluşturmuştur. Tanzimat ve İstibdat dönemi basınının önemli bölümleriyle ilgili olarak Yüksek Okulu'muzda düzenlenen akademik toplantılarda sunulan bildiriler, konferanslarda yapılan konuşmalar, Osmanlı basınının bazı bahislerine açıklık getiren sahifeler olarak bu kitapçığın baş tarafına I. Bölüm halinde alınmış, II. Bölüm daha çok Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminin ünlü kalemlerinin tanıtımına ayrılmıştır. Bu nedenle bu küçük kitap Basın Yayın Tarihi kitabının bir eki niteliğindedir. Basın tarihiyle ilgili her çalışmada olduğu gibi bu kitapta da belge yetersizliği nedeniyle bazı hataların tespit edilebileceği şüphesizdir. Bu çeşit hataların başka araştırıcılar tarafından düzeltilmesi fazlasıyla sevindirici olacaktır...
******M. Nuri İnuğur