Tüek Bilim Tarihi Bibliyografyası (1850-1981)

Yazar : Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Doç. Dr. Vural Solok
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 328
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası, bu konuda araştırma yapmak isteyenlere kaynak olmak üzere hazırlanmış bir kılavuzdur. Bilimsel üretimin olduğu her ortam kaçınılmaz olarak bu gelişmenin şartlarını araştırmak istemiş, bilimsel olgunun tarihsel süreci, incelenmesi gereken bir konu olmuştur. Aslında bilimlerin salt metot açısından uluslararası niteliği tartışılmaz bir konudur. Bu açıdan bakınca bilim tarihinin yalnızca bilimsel katkıları toplayan kronolojik bir sıralama olması gerekirdi. Ancak bilimin uygulama sahası toplumdur ve her toplumda bilim o toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir karakter kazanır, o yönde gelişir ve bu nedenle de ulusal bir nitelik kazanır. Bilimsel birikimin incelenmesi kadar derlenmesi ve toplanması da önemlidir. Yazılı veya basılı belgeleri bir araya getirmek için her Kültür Çevresi çare aramış, çaba sarf etmiş ve dokümantasyon işini kendine göre halletmiştir. Zira bu, onun bir yerde devamlılığının garantisidir. Bizim geleneksel kültürümüzde de - değişik adlar altında - pek çok ansiklopedik, eser, biyografya ve bibliyografya mevcuttur. Buna vakanüvis tarihlerinin anlatımı da eklenince ortaya o dönem için geçerli bir dokümantasyon şekli çıkmış olmaktadır. Buna mukabil, Tanzimat'tan günümüze kadar belirli bir birikim meydana getiren ve çağdaşlaşma çabaları sonucu ortaya çıkan bilimsel yayınları ve bunları değerlendiren çalışmaları bir araya toplayan kaynaklar yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet döneminde, yazı Devriminden sonra, konuya ilk önce organik açıdan çözüm getirmek için bir yandan Derleme Yasası çıkarılırken diğer yandan - bugün için sayıları yetersiz dahi olsa - Devlet Kitaplıkları kurulmuştur. Milli kütüphane kurulduktan sonra dokümantasyon alanında ilk adımlar atılmış ve Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası gibi süreli yayınlar başlamıştır. Bazı eksikliklerine rağmen bu eserler önemli kaynaklar meydana getirmiştir. Son on yıl içinde Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu da bir dokümantasyon merkezi kurarak bibliyografya yayınlamaya başlamıştır…
******