Tezakir 21 - 39

Yazar : Cevdet Paşa, Prof. Cavid Baysun
İsbn : 9751603765
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 273
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu
Bahsi Geçen : Cavit Baysun

Bosna eyaleti teftişine me'muriyetimizle Hersek'e keyfiyyet-i dühulümüz tezkire-i salifede beyan olunmuş idi. Şimdi Hersek'de vuku'bulan icraatın tefasili sebt-i ceride-i asar kılınacaktır. Mukaddema Karadağ muharebesi esnasında Zubçe ahalisi isyan ile Luka Vukavloviç'in kumandası altında alem-efraz-ı şekaavet olarak etrafa tecavüz etmeleriyle Şuma nahiyesi ve Popoya nahiyesinin bir kıt'ası ahalisi dahi anlara pey-rev o1dukta Derviş Paşa bir fırka-i askeriyye ile varıp ve Zubçe ile Şuma nahiyeleri arasına girip Poliça mevkı'ini tutmuş ve Hoca Braşkovik Ağa'nın ma'iyyetinde nısfı müslim ve nısf-ı diğeri hıristiyan olmak üzere elli nefer pandur ta'bir olunur zabtiye neferatı tahrir ile Şuma ve Popova taraflarını taht-ı inzibata idhal etmiş iken muahharan asakir-i muvazzafanın tenkihatına ibtidar olunduğu sırada ibtida bu pandurların harcları kesilip ol iki nahiyenin muhafazası Trebin'de bulunan arnavud asakir-i muvazzafası binbaşısına havale olunuvermiş Şuma'lılar ise arnavud askerini kabul etmediklerinden bu havali yine bir hal·i şuriş ve iğtişaşa düşürülmüş olduğu Hersek'e muvasaletimizde lede't-tahklk hemen Hoca Braşkovik'in me'muriyeti ve ma'iyyeti neferatının harcları ibkaa ile asayiş-i mahalli iade ve nevahi-i asiyenin islahatına burası mebde' ittihaz ve bu misillu umur-ı siyasiyyede kullanılmak üzere Raguza şehbenderi Mösyö Persiç dahi hilal-i saferde Mostar'a celb edildi. Luka Vukavloviç ile Pop Boğdan bi'l-cümle nevahi-i asiye rüesası tarafından bi'l·vekale İstanbul'a gönderilmek üzere miyanelerinde müzakere ve muhabere cereyan etmekte olduğu işitilmekle Mösyö Persiç Mostar'a geldiği gibi Luka Vukavloviç ile muhabereye başladı ve İstanbul'a gitmek yahud Mostar'a gelmek hususlarında muhayyer olduklarını iş'ar eyledi…
******Cevdet Paşa, Prof. Cavid Baysun