Tevfik Fikret'de Dil ve Üslub

Yazar : M. N. Hacıeminoğlu
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 25
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İÜ. Edebiyat Fakültesi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Tevfik Fikret'in dil ve üslubunu incelerken, önce, onun hem edebi şahsiyetinin, hem de üslubunun teşekkülünde mühim rolü ve tesiri olduğu düşünülen unsurların belirtilmesinde fayda vardır: 1. Yetiştiği edebi ve sosyal çevre: Bilindiği gibi, Tevfik Fikret edebiyatımızda Tanzimat ile başlayan şekil ve muhtevada yenileşme hareketinin daha gelişmiş ikinci safhasını teşkil eden Servet-i Fünun çığrının kurucularındandır. Temelinde kendisinin büyük payı, olan bu edebi mektebin başlıca hususiyetleri ise: a. Umumiyetle memlekette hâkim olan istibdat idaresi yüzünden, batıdaki ferdi romantizmin tesiri altında kaldığı için, ferdiyetçi tarafı daha ağır basan bir edebiyat olması, b. Sanat ve estetik anlayışı bakımından batının Sembolizm akımlarının tesiri altında kalması, c. Şekle, dış görünüş güzelliğine fazla önem vermesi, d. Vezin, kafiye ve nazım şekilleri alanında Divan Edebiyatı geleneğini nispeten aşıp, sert kaidelerin hududunu genişletmesi, e. Dış dünyaya, tabiat unsurlarına daha çok yer vermesi, f. Dil bakımından klasik Osmanlıcaya bağlı kalarak, edebiyatın, umumi hayatın dilinden ayrı, hususi bir dili olması gerektiğine inanması idi. İşte, Fikret'in üslubunun teşekkülünde, bağlı bulunduğu edebi mektebe ait bu görüş ve anlayışların derece derece tesiri olmuştur…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)