Tevfik Fikret ve Şiiri

Yazar : Dr. Mehmet Kaplan
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 202
Ölçü : 16 x 22,5 cm
Yayınevi : Türkiye Yayınevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Tevfik Fikret hakkında, yaşadığı devirden zamanımıza kadar pek çok yazı yazı1mıştır. Bunlar, genel olarak, onu yüceltir veya -kötü manada- tenkit eder mahiyettedirler. Serveti Fünun'un merkezi olan bu şahsiyeti, geniş ve tarafsız bir şekilde tetkik eden hemen hiçbir eser devrolunmamıştır. Bunun sebeplerinden biri, edebiyat tetkiki usullerimizin iptidai olmasından başka, Fikret'in birçok bakımdan hala "aktüel" bir şahsiyet gibi görünmesindendir denilebilir. Gerçekten, Fikret'e dair makale, broşür, kitap neşretmiş olanlar, ya onun neslinden olan insanlar, ya talebeleri yahut ta şairin yakın tesirini veya aksi tesirini duymuş olan kimselerdir. Yeni toplum şartları, yeni bir kültür ve görüş içinde yetişmiş olan Cumhuriyet nesli, bütün geçmiş gibi, Fikret'e de, hayranlık veya düşmanlık hisleri duymadan, tarafsız bir gözle bakmak imkânına sahip bulunuyor kanaatindeyiz. 1943 yılında hazırlanmış olan, birçok sebeplerden ötürü neşri şimdiye kadar geciken bu kitap, işte böyle bir niyet ve iddia ile kaleme alınmıştır. Bu incelemede güdülen usulü anlatmadan önce, Fikret hakkında şimdiye kadar yazılmış olan eserleri genel olarak değerlendirelim. Bunların içinde, şairin hayat ve hususiyetlerine dair olanlar, şahsi mütalaalardan sıyrılarak, sırf müşahede edilmiş vakıalar haline irca olundukları zaman, şüphesiz pek değerli bir malzeme teşkil ederler. Fakat maalesef bunlar miktar itibarıyla çok az olup Fikret'i her tarafı ile tanıtabilmekten uzaktırlar. Rübab-ı Şikeste sahibi gibi zengin ve karışık bir iç hayatı olan insanın yalnız ömrünün son çağlarına ve onun dış görünüşlerine ait değil, bütün hayatına, tüm yaşayışına, hatta annesinin, babasının ve atalarının hayat ve mizaçlarına dair bol malzeme bulunması icap ederdi. Kısmen vesika eksikliği, kısmen de 1908'denberi Türk düşüncesinin bilhassa içtimai değerlere önem vermesi, edebiyat tarihimizin belki de en kuvvetli iç hayat ve mizaç şairini tanımaya noksan bırakmış ve onun yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Fikret'ten bahsedenler, onun hayatına ait olayları ilmi bir incelemeye dayanarak tahlil etmedikleri için, çoklayın yanlış tefsirlerde bulunmuşlardır...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)