Teorik Fizik Dersleri Cild 2 - Klasik Teorik Mekanik

Yazar : Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 270
Ölçü : 17,5 x 25 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Bu kitap 1973-1976 yılları arasında her yıl, İstanbul Üniversitesi Teorik Fizik Kürsüsünde 5. yarıyıl lisans öğrencilerine haftada 4 saat ders ve 2 saat de tatbikat olmak üzere okutmuş olduğum bir yarıyıllık "Klasik Teorik Mekanik" dersinin notlarının derlenip toparlanmasıyla meydana gelmiştir. Bu itibarla da işlediği konular bakımından, bir orijinalliği olmayan bir ders kitabıdır. Ancak kitabın, şimdiye kadar Türkçe olarak yayımlanmış mekanikle ilgili diğer kitaplardan görüş açısı, amaç, yaklaşım ve tertip bakımından farklı olduğu gözden kaçmayacaktır, sanırım. Bu kadar kısıtlı bir zaman süresi içinde, öğrenciye, daha sonraki teorik fizik derslerine de temel olması zorunlu olan bir mekanik dersini tedris ederken işlenen konuların, boğucu teferruata düşmeden, titizlikle seçilmesi vaz geçilmez bir zarurettir. Bu sebepledir ki işlenen konuların sayısı bile çok sınırlı tutulmuş ve daha birçokları yanında mesela "burgular teorisi", "pertürbasyonlar teorisi', "adyabatik değişkenler", "küçük titreşimler", "sürekli ortamların mekaniğine giriş" ilh... gibi konulara hiç değinilmemiştir. Derslerin tertibinde şartların müsaadesi nisbetinde iki husus üzerinde ısrarla durulmuştur. Bunlardan biri (öğrencinin daha sonra izleyeceği Teorik Fizik derslerinden Rölativite Teorisi dersine girişi hazırlamak üzere) dinamiğin dayandığı temel kavramların ve ilkelerin eleştirisi; diğeri ise (çağdaş Teorik Fizikte vaz geçilmez bir unsur ve çok kıymetli bir yol gösterici ilke olarak ortaya çıkan) denklemlerin simetri ve invaryans özelliklerinin incelenmesidir. Özellikle bu sonuncu hususla ilgili olarak, Lagrange formalizmine dayanan bütün alan teorilerinin temellerinden biri olan Noether teoremine de temas edilmiş; ancak gerek Emmy Noether'in 1918'deki orijinal makalesinin, gerekse bununla ilgili literatürün muhtevasını bu düzeydeki elemanter bir ders kitabına olduğu gibi aktarma söz konusu olamayacağından teoremin ispatının kolay izlenebilir ve mümkün olduğu kadar sade bir şekilde takdimine gayret edilmiş bulunulmaktadır…
******