Tarih Meşheri Cilt II

Yazar : A. Ragıp Akyavaş
İsbn : 9753893965
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 337
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : T. Diyanet Vakfı Yayınları

A. Ragıp Akyavaş, ilk tahsilini Şam'da Saint Vincent-de-Paul Fransız mektebinde yapmış, bilahare İstanbul'da Soğukçeşme Askeri Rüştiye'sine devam etmiş, pederinin asker olması dolayısıyla tekrar Şam'a dönüp Şam Askeri İdadi'sine girmiştir. Daha sonra İstanbul'a gelerek Pangaltı Harbiye'sinden mezun olmuş ve 1912 senesinde mülazım rütbesiyle ordu saflarına katılmıştır. Balkan, Çanakkale, Süveyş Kanalı ve Romanya cephelerinde beş defa vurularak, kan dökerek düşmanla göğüs göğüse çarpışmıştır. A. Ragıp Akyavaş Osmanlı Devleti'nin son beş Sadrazamı Müşir İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Ferid Paşa, Salih Paşa, Ali Rıza Paşaların yaver olarak maiyetlerinde bulunmuş, Sadarette vazife gördüğü sırada İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve hakimlik mesleğinde yirmi sene hizmet etmiştir. Ayrıca Kara Harp Okulu'nda ceza hukuku ve harp tarihi hocalığı yapmış ve bu arada basına intisap etmiştir. A. Ragıp Akyavaş'ın başta Halkçı, Zafer, Adalet ve Son Havadis gazeteleri olmak üzere muhtelif gazete ve dergilerde neşredilen makaleleri ile radyo konuşmalarını konularına göre tasnif ederek bir araya getirdik. Tarih Meşheri Ragıp Akyavaş'ın ömrünün hikayesidir ve bu hikaye bir bakıma tarihimizin üzerine tutulmuş bir ayna gibidir.
******A. Ragıp Akyavaş

Oktay Aras Kitaplığındaki A. Ragıp Akyavaş Kitapları (2)