Sultan Murad ve Ali Suavi Olayı

Yazar : Süleyman Kani İrtem, O.S.Kocahanoğlu
İsbn : 9754100500
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 214
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Temel Yayınları
Bahsi Geçen : Ali Suavi

Murad Efendi'nin kapısı açılmıyor... Hüseyin Avni Paşa yaptığı ihtilal planında zerre kadar güçlüğe ve muhalefete uğramadı. Süleyman Paşa'yı maiyetine zabitler alarak veliaht dairesine girmeğe ve Murad Efendi'yi getirmeğe memur etti. Kendisi araba ile saray haricinde kaldı. Murad Efendi dairesinin - ki tavaşilerin [hadım ağası ve sair] - hademe dairelerinin bir köşesinde ve sağ tarafta, sahilde idi. Beşiktaş ciheti daha evvelce Harbiye Mektebi şakirtleriyle (talebeler) tutulmuştu. Bu sırada hafif bir yağmur yağmağa başladı. Sarayın dış kapısı kapalı bulunsa idi, içeriye girmek hayli tekellüfata muhtaç olacak, belki bir büyük dağdağayı intaç edecekti. Fakat muhabereye vasıta olan Yüzbaşı Necip Efendi o gece nöbetçi bulunan kapıcının veliahdın meçhulü olduğunu haber vermişti. Süleyman Paşa yanına iki bölük asker ve beş altı zabit aldı. Dış kapıya gelince burasını aralık buldu. İş evvelden mürettep olması ile veliaht dairesinden bazıları salat-ı fecri eda için Beşiktaş camiine gitmek üzere bu kapıyı erkence açmışlardı. Müşkülatsız içeriye girdi. Bölüğün birini sağa öbürünü sola ayırarak kapıların önüne koydu. Dışarı çıkmak isteyenlerin vurulmasını emretti: Teşebbüsten haberdar olmayan kapıcılar bu hallerden donup kalmış idiler. Hiç birisi seslerini çıkaramadılar ve yerlerinden kıpırdamadılar. Bunların ve etraftaki tüfekçilerin silahları ellerinden alındı. Süleyman Paşa zabitlerle Sultan Murad dairesinin önüne geldi. Murad Efendinin adamlarından bir kaç kişi ile bir kaç Hadımağası göründü…
******Süleyman Kani İrtem