Sultan Abdülhamid ve Mikado

Yazar : Ziya Şakir
Yayın Tarihi : Ocak, 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 120
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları

JAPONYA'YI NASIL ÖĞRENDİK Sultan Aziz devrinin ilk zamanlarına kadar, yeryüzünde (Japon) namında bir millet ve (Japonya) adını taşıyan bir hükümet olduğundan haberdar değildik. Elimizde bulunan Türk tarihleri, (Cengiz)in torunu (Kubilay Hakan)'ın Japonya'ya yaptığı büyük akına dair hiçbir şey yazmıyorlardı. Japonya'nın varlığını bildiren bir tarih ve coğrafya kitabımız da yoktu. Ancak ecnebi kitap ve gazetelerini okuyan, İstanbul'a gelen ecnebi tüccar ve siyasi memurlarla temaslarda bulunan bazı münevverlerimiz, Japonya hakkında pek müphem şeyler öğrenmişlerdi. Fakat bütün öğrendikleri de, (Büyük Okyanus'ta ve Çin ülkesinin karşısında, kuzeyden güneye doğru inen büyüklü küçüklü adalarda kısa boylu, çekik gözlü, sarı benizli, seyrek sakallı bir takım insanlar yaşadığına... Fakat bunlar, yabancılarla ihtilat etmek istemediklerinden, yakın zamanlara kadar memleketlerine hiçbir Avrupalı ve Amerikalıya ayak bastırmadıklarına... Ancak son zamanlarda, bir Amerika filosunun zoru ile yabancı tüccarlarla ticaret işlerine başladıklarına) dair pek kısa malumattan ibaretti. (Hac) mevsiminde İslam âleminin her tarafından (Mekke)'ye gelen hacılar arasında, birçok (Çin) hacıları da bulunuyordu. Bizim hacılarımızdan bazı münevver zevat, bunlarla temaslarda bulunmak fırsatını kaçırmıyorlardı. Çin'in (ulema) zümresine dahil olan ve Arapçaya iyice vakıf bulunan hacıların, (Çin) diyarı hakkında verdikleri tarihi ve coğrafi malumatı, büyük bir zevk ve lezzetle dinliyorlardı. Bu Çin hacıları da, (Sarıdeniz)'in karşı yakasında, kendilerine komşuluk eden, mini mini vücutlu insanlardan mürekkep bir millet yaşadığından, pek cesur ve çok kuvvetli bünyeye malik olan bu sarı benizli, ufak tefek insanların güneşe taptıklarından... ve bir aralık küçük kayıklarla Çin sahillerine saldırarak müthiş tahribat yaptıklarından bahsediyorlardı. Bizim hacılar, bu malumata çok ehemmiyet veriyorlar: - Şu halde, Kur'an'ı Kerim)'de zikri geçen (Beni afsar)'a mensup (Ye'cüc ve me'cuc) kavmi...
******Ziya Şakir