Süleymaniye Darüşşifa'sı

Yazar : Ord. Prof. Kazım İsmail Gürkan
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İst. Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul fethinden 17 yıl sonra (1470) tamamlanan Fatih Külliyesinin içindeki Tıp medresesi ve şifahane (Bimaristan-ı Ebulfeth); araya İkinci Bayezid'in Edirne Darüşşifası (Bimaristan-ı Bayezid - 1485) girmiş olmakla beraber; İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğunun Tıp mektebi ve hastanesini temsil eden başlıca müessese olarak on altıncı yüz yıla kadar gelmiştir. Bu tarihte Kanuni Sultan Süleyman'ın bir külliye (Üniversite) içinde matematik medresesi, Darülhadis ile beraber bir de Tıp medresesi ve Daruşşifa yaptırması - bazı tahminlerin aksine - Fatih şifahanesinin veya tüm olarak külliyenin kudretten düşmüş olmasını karşılamak gibi bir zaruretten doğmuş değildir. Bu tarzı izah, Anadolu'da Selçuk ve Osmanlı devirlerinde yeni bir diyar fethedildiği zaman ondan evvelki şehirde kurulmuş olan hastanelerin terk veya ihmal edilerek yeni merkezde yenisinin açılması misalinden alınmış bir kopya fikirdir. Tam aksine Kanuni devri (1520 - 1566) her bakımdan bir yükselme ve büyüme devridir. Şehri imar fikriyle birleştirilen yeni bir külliye ve onun içinde Tıp medresesi ve şifahane kurmak kararı, bu büyüme ve yükselmenin icaplarından ve Padişahın çevresinin bilgi seviyesinin pek yüksek oluşundan doğmuş olmalıdır. Başka bir deyişle Süleymaniye; yurdun ihtiyacına, bilhassa matematik ve Tıp bilgileri bakımından artık yetmeyen Fatih'in bir yardımcısı olmuştur. (1) Zira bu genişlikteki bir devlette matematik, biyoloji ve tıp bilgisine ihtiyaç, ön planda kendini göstermiştir. Ülke büyüdükçe elbette sivil ve askeri hayatta âlimlere, tabiplere, cerrahlara ihtiyaç da artmıştır. Devamlı zaferler peşinde koşan orduya hekim ve cerrah, kadro olarak ilk defa onun zamanında girmiştir. Başvekâlet arşivinde (759) No. da kayıtlı bir vesikadan cerrahların Süleymaniye'de anatomi ve diğer bilgileri öğrendikleri ve hassa cerrahlarından en liyakatli olanların ordu cerrahbaşılığına tayin olundukları anlaşılmaktadır...
******