Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı Cilt 2

Yazar : Ömer Lütfi Barkan
Yayın Tarihi : 1979
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 303
Ölçü : 24 x 30,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

(1. Ciltten Devam) ...iktisadi ve beşeri coğrafyasını meydana getirmenin Türkiye İktisat Tarihi için sağlayacağı faydalar da pek büyük olacaktır. Hele, amele ve usta gündelikleri ve malzeme fiyatları üzerindeki çalışmaların; memleketimizin hakiki bir iktisat tarihini yazabilmek için lüzum ve ehemmiyetine inandığımız bir Fiyatlar Tarihini meydana getirme hususunda son derecede kıymetli veriler ve imkânlar sağlayacağından da şüphe yoktur. Bilhassa bu eserde tetkik konusu yapıldığı şekliyle; Süleymaniye cami ve imareti; gibi okul, medrese, han, hamam, çarşı, kervansaray, türbe, hastane ve misafirhane... Gibi dini ve içtimai bir sıra tesisi ihtiva eden ve kendi başına küçük bir şehir manzarası arzeden bir inşaat manzumesinin 8-10 sene kadar devam etmiş olan inşa faaliyeti bahis mevzuu edilince; konu büsbütün önem kazanmaktadır. Bu çapta bir inşa faaliyetinin temsil ettiği muazzam iktisadi ve mali teşebbüsün manası büyüktür ve inşaat endüstrisi gibi, iktisadi hayatın türlü mekanizmalarını harekete getiren bir "anahtar sanayi" şubesinin memleketin iktisadi ve içtimai hayatı üzerindeki tesirleri meselelerine temas etmek de ancak bu sayede mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu genişlikte birçok teşebbüsleri birbiri arkasından şahane bir muvaffakıyetle neticelendirmesini bilen bir devir ve cemiyetin türlü sahalardaki teknik ve mali imkân ve vasıtaları kadar zevk ve kültür kaynaklarını, sanat kabiliyetini, siyasi ve idari gücünü de meydana koyacak olan bu araştırmalar, milli tarihimizi içtimai ve iktisadi bakımdan olduğu gibi, idari ve siyasi teşkilat, kültür ve medeniyet cephelerinden de zenginleştirmek imkânlarını sağlamaktadır. Burada tanıtılması bahis konusu olan kaynaklar, Süleymaniye cami ve imaretinin inşaatına ait Mufassal Muhasebe Defterleri ile aynı inşaatla ilgili emir ve fermanları vaktiyle bir araya toplamış olan bir "mecmua" dan ibarettir ve bu vesikalardan mühim bir kısmı eserimizin II. cildinde ayrı metinler halinde aynen verilmiş olacaktır...
******