Sosyolojiye Giriş

Yazar : Hilmi Ziya Ülken
Yayın Tarihi : 1947
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 192
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : Üçler Basımevi

Okuyuculara, başlıca metotlar ve problemler hakkında malı1mat vermeğe çalışan küçük bir sosyoloji kitabı sunuyoruz. Bu kitap içtimai bünyeleri n ayrı ayrı tahlilini yapmadığı için, bir içtimai morfoloji değildir; içtimai fonksiyonların işleyişlerini birer birer anlatmadığı için bir içtimaı fizyoloji de değildir. Auguste Comte'dan zamanımıza kadar birçok tiplerine rastladığımız sosyoloji doktrinlerini - hülasa şeklinde bile olsa - gözden geçirmediği için, bir doktrinler kitabı olmaktan da uzaktır. Bu maksatla evvelce "Umumi içtimaiyat", "sosyoloji", "telifçiliğin tenakuzları", "içtimai doktrinler tarihi" adlı eserleri neşretmiştik. Burada yalnızca sosyolojinin ana meseleleri ve metotları üzerinde durmayı tercih ettik. Bundan dolayı da kitaba "Sosyolojiye giriş" adını verdik. Şimdi bahsi geçen meselelerden birçoğuna evvelki kitaplar veya makalelerde temas etmiş bulunuyorduk: mesela tecrübi sosyoloji ve monografi usulüne dair "İnsan" (1937) ve "Sosyoloji dergisi" (1642) nin bazı nüshalarında neşredilmiş makalelerimiz var. İptidai cemiyet meselesi yine "İnsan"'da tetkik edilmişti. İmparatorluk bünyesinin feodalizmle münasebetini aynı dergide bir makale serisi halinde (1937 - 38) göstermeye çalışmıştık. Milletin bünyesi ve millet nevileri "Umumi içtimaiyat" ve (1932), "Sosyoloji" (1942) ile "Galatasaray" (1932) mecmuasında izah edilmişti.
******