Siyasi Hikayeler

Yazar : Yahya Kemal
İsbn : 9757618209
Yayın Tarihi : 4
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 2005
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemal, edebiyatımızda büyük merhale teşkil eden şiirlerinden başka, makaleler, denemeler, hatıralar, tarih ve tefekkür yazıları, edebi ve siyasi portreler, nihayet bu kitapta görüldüğü gibi, Siyasi Hikâyeler yazmıştır. Onun nesir, bilhassa hikâye üslubu, şiirinden başkadır. Şiiri, nesirden tamamıyla ayrı bir söyleyiş kabul eden şair, manzumelerinde ne kadar som bir şiiriyet toplamışsa, nesirlerinde ve hikâyelerinde o kadar nesrin ve hikâyenin icap ettirdiği sade ve anlatıcı bir üslı1p kullanmıştır. Onun şiir mısralarının sihirli ahengi içinde erimiş gibi, ancak hissedilen, zengin duygu, düşünce, görgü, bilgi, sezgi, sosyal müşahede, zekâ ve psikoloji, nesirlerinde ve bilhassa hikâyelerinde daha göze çarpar halde ve daha tasrih edilmiş mahiyettedir. Hikâyelerinin tanıttığı insanlık dramı veya komedisi ise bir defa okumakla değil, tekrar tekrar okunduğu zaman, derinliğini daha iyi gösterir. Aslında hikâye unsuru, Yahya Kemal'in diğer yazılarında, makale ve denemelerinde hatta şiirlerinde de vardır. "Benim kitabımda vak'a denecek bir şey yoktur, fakat ben şu iddiadayım ki fikir de bir vak'adır." diyen Gustave Flaubert'in bu ifadesi, Yahya Kemal'in yazıları hatta şiiri için de doğrudur. İyi bir dikkat, onun hemen her mısraında şiirleşmiş bir hayat vak'ası görür. Marifet, bu mısralardaki büyük hadiseyi görüp duyabilmektedir. Bizce, Şair'in Siyasi Hikayeler'i ancak böyle bir görüşün ışığı altında okunduğu zaman daha derin ve manalıdır. Siyasi Hikayeler'in hemen hepsinde, gerçi, Osmanlı tarihinden alınmış bir saray çevresi anlatılır. Onun vak'aları, onun tipleri, onun şahısları üzerinde durulur. O devrin içtimai hadiselerine ışık tutulur. Ancak, hakikatte bu, Osmanlı olsun, olmasın, hatta saray olsun, olmasın, bütün devlet idarelerinde ve hükümet çevrelerinde görülen ezeli ve ebedi bir hayatın hikâyesidir... Nihat Sami Banarlı
******Yahya Kemal Beyatlı