Sinan Paşa Maarifname

Yazar : Prof. İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1961
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 294
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İst. Üni. Edebiyat Fakültesi

- Sinan Paşa'nın doğum yeri ve yılı - Kaynakların verdikleri malumata göre Sinan Paşa Bursa'da hicri 843-844 tarihlerinde doğmuştur... Adı, Yusuf Sinaneddin'dir. - Sinan Paşa'nın çocukluğu, tahsil ve terbiyesi - Gerek baba ve gerek ana tarafından, zamanının en yüksek ilim adamlarına mensup olan Sinan Paşa'nın nasıl kuvvetli bir terbiye ve tahsil görmüş olduğu kolayca anlaşılabilir. Malumatının tenevvü ve rasaneti dolayısı ile "ilim dağarcığı" unvanını almış olan babası Hızır Bey'den, ilk tahsilini gören Yusuf Sinan bilgisini babasının ve ana tarafından büyük babası olan Molla Yegan'ın meclislerine devam eden Molla Hüsrevler, Molla Güraniler, Şemseddin Fenariler, Molla Kırimiler gibi en şöhretli âlimlerin musahabe ve mübahaselerinden aldığı feyizlerle de bilgisini nemalandırmıştı. Başta bulunan Padişah, ilme, irfana hizmet edenlere, devletin en yüksek mevkilerini vermekte, en yüksek hürmetleri göstermekte, en parlak ihsanları ibzal etmekte, bir an olsun, tereddüt göstermemekte idi. İlme intisap eden gençleri de her türlü ihsanlar ve iltifatlarla teşvikten hali kalmıyordu. Hoca Sadeddin: "Tüllab-ı ulum ayşını bezm-i namahsuru ile heni ve atay-ı mahdud ile zemanesi fakirlerini gani itmişdür. Derahim bahşışından ar idüb bez li denanire maksur idi. Ve erbab-i istihkaka ataya-yı cezilesi na-mahsur idi. Ecdad-ı izamları sünnetin ihya idüb eyyam-ı cümeatda tesaddukat-ı kesire ile İstidab-ı mesubat-ı azime iderler idi. Ulema ve sadata ve meşayih-i sütude sıfata rağbet ve iltifatları ve anlara vüsul bulan bez 1 ü sılatları bir veçhile şöhret bulmuştur ki tafsilden müstağnidür..." der. İşte böyle bir muhit-i ilm ü fazı içinde Yusuf Sinan da, daha çocuk denilecek bir yaşta iken alim denilecek bir mertebe-i ilme mazhar olmuştu.
******