Sicill-i Osmani - Osmanlı Ünlüleri

Yazar : Mehmed Süreyya
İsbn : 9753330391
Yayın Tarihi : Nisan, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 338
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Mehmed Süreyya Bey 1845'de İstanbul'da doğmuştur. Babası çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş Mehmed Hüsnü Bey'dir. Babasının anne tarafından atası 1756'da Belgrad'da şehit düşmüş İbrahim Paşa'dır. Babasının baba tarafından dedesi ise yağlıkçılar kethüdası Hacı Mehmed Ağa'dır. Mehmed Süreyya Bey'in tahsiline ve memuriyet hayatına ilişkin bilgiler sicill-i umumi defterlerinden elde edilmiştir. Buna göre Darü'l-Maarif Rüşdiyesi'ni bitirmiş, Arapça. Farsça ve Fransızca özel dersler almıştır. Zilkade 1279'da (Nisan-Mayıs 1863) ilk resmi görevine, Babıali'deki tercüme odasına mülazım olarak devama başlamıştır. Bu yıllarda Ceride-i Havadis gazetesinin yazarları arasında da yer almış ve saniye rütbesine yükselmiştir. 7 Muharrem 1304'de (6 Ekim 1886) atandığı Maarif Nezareti bünyesindeki Meclis-i Kebir-i Maarif üyeliğini 1905'e kadar sürdürmüştür. Bu görevdeyken önce mütemayiz, sonra da ula sanisi rütbelerini almıştır. 1907de hastalanmış, uzun süren bu rahatsızlığın ardından 30 Kanunievvel 1324'de (12 Ocak 1909) vefat etmiş ve Karacahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. Eserleri Mehmet Süreyya Bey'in Sicill-i Osmani dışında basılmış tek eseri Nuhbetül-Vekayidir. Basılmamış eserleri hakkında ise en ayrıntılı bilgiyi Bursalı Mehmed Tahir Bey verir. Bu eserler Tekmile-i Sicill-i Osmani (2 cilt); Zeylü'z-Zeyl (1 cilt), 1808-1876 arasını kapsayan Tarih-i Mehmed Süreyya (9 cilt); Arapça, Farsça, Osmanlıca, Çağatayca ve Tatarca "ufak kıt'ada" 3'0 cüzlük bir sözlük olan Burhanü'ş-Şeref veya Lugat-ı Hamse, Mir'at-ı Tarih-i İslam (4 cilt); ilm-i hadise dair el-Yakut ve'l-lü'lü ve Secedatü'I-Kur'an'dır. Bursalı Mehmed Tahir Bey ayrıca Hamiyet veyahut Merak, Sefihler, Gece Kuşu ve Çiftlik Âlemi adlarını taşıyan basılmamış dört romanı olduğunu belirtir. Gene onun ifadesine göre bu eserlerin hepsinin Cihangir yangınında yandığı "ailesi tarafından rivayet edilmektedir"...
******