Sicill-i Osmani Osmanlı Ünlüleri 5

Yazar : Mehmed Süreyya
İsbn : 978975333043x
Yayın Tarihi : Ağustos, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 343
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Resûl Şâkir Paşa Kürttür. 1276’da mîrimîran olup Cemaziyelevvel 1276’ da (Aralık 1859) Van mutasarrıfı oldu. Birkaç sene sonra azledilmiş ve yaşlı olarak memleketinde vefat eylemiştir. (II. 381)
Resûlzâde bak. Ahmed Efendi
Reşad Abdullah Efendi Gürünlü Ahmed Kâşif Ağa’nm oğludur. Mâliyeden yetişip Selanik defterdar muavini, Edirne a’şâr nâzın, Anadolu şömendöferleri inşasında hesap memuru, sonra Yemen ve sonra Sivas defterdarı, 1300’de (1883) Şehremâneti muhasebecisi ve 1302’de (1884/85) ûlâ evveli olmuştur. 10 Receb 1314’ de (15 Aralık 1896) vefat eyledi. (IV. 857)
Reşad Alâeddin Bey Şeyhülislâm Sa’deddin Efendi’nin oğlu olup 1247’ de (1831/32) doğmuştur. Muntazaman Bâbıâlî’ye devam ile Şa’bân 1275’ de (Mart 1859) Meclis-i Tanzimat’a kâtib-i sânî olmuştur. Cemaziyelâhir 1285’de (Eylül-Ekim 1868) ûlâ sânî-siyle deâvî muavin-i sânîsi olup Rebi-yülâhir 1287’de (Temmuz 1870) bu memuriyetin kaldırılması üzerine havale cemiyeti azası ve Şevvâl 1288’de (Aralık 1871/Ocak 1872) adliye cezaiye kısmı azasından olmuştur. 29 Zil-ka’de 1294’de (5 Aralık 1877) vefat eyledi. Karacaahmet’de babasının yanına defnedildi. Zekî ve yumuşak huyluydu. Oğlu Said Bey adliye kâ-tiplerindendi. (II. 382)
Reşad Bey Keçecizâde İzzet Molla’nın oğlu olup kâtip iken Bağdad taraflarına memuren gitmiş ve 1265 (1849) yılına doğru vefat eylemiştir. Oğlu Şûrâ-yı Devlet azasından Mâcid Beyefendi’dir. (II. 381; III. 458)
Reşad Mahmud Çelebi (Kafzâde) Şemseddin Ahmed Çelebi’nin(->) oğludur. 960’da (1553) vefat eyledi. Şairdir. (II. 381; III. 163)
Reşad Mehmed Bey Fransa’da tahsil etmiş ve askerliğe girerek 40-50 sene hizmette ve senelerce Aydın şömendöferi komisyonu reisliğinde bulunmuş ve Rebiyülevvel 1307’de (Kasım 1889) İzmir’de, 80 yaşını aşkın olarak vefat eylemiştir. (II. 382)
Reşid Ahmed Efendi Derviş Mustafa Efendi’nin oğludur. Müderris olup 22 Receb 1175’de (16 Şubat 1762) vefat etti. Kazâbâdî Ahmed Efendi’nin yanında medfundur. (II. 388)...
******Mehmed Süreyya