Sicill-i Osmani Osmanlı Ünlüleri 3

Yazar : Mehmed Süreyya
İsbn : 9789753330413
Yayın Tarihi : Haziran, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 346
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Hüdâî Efendi bak. Abdülhay
Hüdâî Mahmud Efendi Seferîhisar-lıdır. Tahsille müderris olup Bursa’da Muhyiddin Üftâde Efendi’nin müridi oldu. Hilafetten sonra Üsküdar’da zaviye kurmuştur. 1002’de (1593/94) Fâtih Camii vâizi olup yüz akçe vazife verildi. Sonra zaviyeleri mescidini cami edip hâtipliğine kendi geçti ve Cuma vaazından vazgeçerek Üsküdar’da Mihrimâh Sultan Camii'nde perşembe günleri vaaz eyledi. Sultan Ahmed Camii bitince ayın ilk pazartesi günleri orada da vaaz etti. 1038’ de (1628/29) vefat eylemiştir. Celvetî tarikinde pîr ve reisdir. Tarikate agâh kâmil bir şeyh olup tefsirlere müracaat etmediği halde tefsirini yazmış, tamama yakın mecalis-i tefsir-i şerifi olup Türkçe ve Arapça manzum ve mensur risaleler, Kader Risalesi, Mecmaü'l-Fazâil Risalesi, İlâhîleri, Divan’ı vardır. Evlâdından Evliya Mehmed Efendi ile Mustafa Ebrâr Efendi 1004’de (1595/96), Ali Murta-za 1010’da (1601/02), Abdülvâhid Efendi 1020'de (1611), kızı Ayşe 1009’da (1600/01) ve Ümmügülsüm Hanım 1021’de (1612) vefat etmeleriyle evlâdının arkasını almıştır. Adı geçen evlâdıyla ve Mihrimâh Sul-tan’ın kızı Ayşe Hanım Sultan ve sadrazam Halil Paşa’nın oğlu ve oğullarının lalası ve birinci dervişi olup 1038’de (1628/29) vefat eden Şeyh Mustafa hepsi bir türbede medfun-durlar. Damadı Üsküdar! Mehmed Efendi’nin oğulları ve mevâlîden Mustafa Efendi ile Şeyh Abdülhay Hevâî Efendi’dir. Hüdâî müridlerin-den Abdürrahim Efendi Bursa’da Eminbey Mahallesi’nde mürşid ve şeyh olup 1054’de (1644) vefat ederek orada defnolundu. Hüdâî’nin vefatında müridlerinden Muk’ad Ahmed Efendi’nin 1049’da (1639/40) vefatında torunu Mes’ud Efendi, 1067 de (1657) vefatında Cennet Mehmed Efendi, 1075’de (1664/65) Gafûrî Mahmud Efendi, 1078’de (1667/68) Mehmed Efendi, 1080’de (1669/70) Mustafa Efendi, 1090’da (1679) Selâmî Efendi, sonra Halil Efendi, sonra yine Selâmî Efendi, sonra yine Mustafa Efendi, 1123’de (1711) Dede Mehmed Efendi ve 1137’de (1724/25) Üsküda-rî Osman Efendi, 1140’da (1727/ 28) damadı Ya’kub Efendi, 1149’da (1736/ 37) Selâmî halifelerinden Fıstıklı Tekkesi şeyhi Bursalı Mehmed Efendi, 1158’de (1745) vefatında oğlu Mustafa Efendi, 1159’da (1746) Abdullah Rıfkî Efendi, 1184’de (1770) vefatında oğlu Nazif Efendi, sonra yine Mustafa Efendi, sonra Mudanyalı Rûşen Efendi ve azlinde Dülgerzâde, tekrar Rûşen Efendi ve sonraları Rûşen Efendi ve evlâdları şeyh olmuşlardır. (IV. 317/18)... 
******Mehmed Süreyya