Sicill-i Osmani Osmanlı Ünlüleri 2

Yazar : Mehmed Süreyya
İsbn : 9789753330405
Yayın Tarihi : Mayıs, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 346
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Âtıf Mehmed Emin Efendi Damad Haşan Paşa imamı, mollalardan Ah-med Efendi’nin oğludur. Müderris, 1141'de (1728/29) Haremeyn müfettişi oldu. Şevvâl llöl’de (Ekim 1748) İzmir, ll67’de (1753/54) Şam ve Sa-fer 1173’de (Ekim 1759) Mekke, Muharrem 1176’da (Ağustos 1762) İstanbul kadısı oldu. 2 Rebiyülâhir 1184’ de (26 Temmuz 1770) Anadolu kazaskeri olup Cemaziyelâhir 1185’de (Eylül 1771) azledilmiş ve o sene içinde vefat etmiştir. Âlim, şairdir. Çifte-hamam’da tekkesi olup Seyyid Ah-med Rıfâî hulefâsından Şeyh İsmail’in müridi olduğundan oraya vakıf yaptı. (III. 285/86)
Âtıf Mehmed Emin Efendi (İmam-zâde) Hacı Mehmed Efendi’nin(->) oğludur. Kadı olup 1156’da (1743) vefat eyledi. Şairdi. (IV. 230)
Âtıf Paşa Mektepten yetişip livâ olarak Plevne ve Lofça cihetlerinde hayli yararlıklar göstermiş ve sonra ferik olarak 18 Muharrem 1311’de (1 Ağustos 1893) aniden vefat etmiştir. (III. 287)
Âtıf Süleyman Bey Âtıf Ahmed Efendi'nin(->) torunlarındandır. Müderris iken sâlise rütbesiyle meslek değiştirdi. Divan kaleminden yetişip beylikçi kisedarı, Receb 1256’da evâ-mir-i maliye müdürü olup 25 Ramazan 1260’da (8 Ekim 1844) vefat etti. Dedesinin yanında medfundur. (III. 286)
Âtıfzâde bak. Ahmed Efendi; Celâ-leddin Mehmed Efendi; Celâleddin Mehmed Efendi; Cemâleddin Abdullah Efendi; Cemâleddin Mustafa Efendi; Çerviş Mehmed Efendi; Hüsâ-meddin Ömer Efendi; Ömer Vahid Efendi; Râif Efendi; Süleyman Fah-
reddin Efendi; Tâhir Mehmed Efendi; Vahid Mehmed Efendi; Velîyeddin Efendi...

******Mehmed Süreyya