San'atkarlar Hikayeler 1

Yazar : Nahid Sırrı Örik
İsbn : 9753290993
Yayın Tarihi : Temmuz, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 278
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Oğlak Yayıncılık
Bahsi Geçen : Nahit Sırrı Örik

Örik Ağası-zadeler tarih içinde hep bilim ve sanat adamı yetiştirmesiyle tanınmış bir aile. Dede Ahmed Nafiz Paşa mutasarrıflık yapmış bir devlet adamı ve divan sahibi bir şair. Oğul Hasan Sırrı Bey (1861-1933) mektupçuluk ve Şura-yı Devlet Azalığı gibi önemli görevlerde bulunmuş. Muallim ve Hukuk mekteplerinde dersler vermiş, beş-altı eseri bulunan bir yazar. Shakespeare'den Venedik Taciri'nin mütercimi. Torun Nahid Sırrı (22 Mayıs 1895-18 Ocak 1960) ise -şiir hariç- handiyse her edebi dalda eser vermiş bir kalem; geçmişi teneffüs edilebilir yegâne atmosfer bilen bir zaman gezgini. Örik Ağası-zadelerin son ferdi Nahid Sırrı ilk eğitimini evde, özel hocalardan aldı. Fransız mürebbiyesi eşliğinde büyüdü. Beşiktaş'taki Afitab-ı Maarif Rüşdiyesi'nde okul tanıdı. Kimi yabancı okullara girip çıktı; bir müddet Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde yatılı öğrenci oldu. Ama bitirmeden ayrıldı. Hatta bir aralık Mekteb-i Hukuk'un derslerini takip etti. Eskiden, ordunun asker ihtiyacı taşradan karşılanırken, ilk defa I. Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan da asker alındı. Şehrin varlıklı ailelerinden imkân ve fırsat bulanlar oğullarını eğitim bahanesiyle yurtdışına gönderirken uygun şartları yakalayamayanların hayta oğulları da Darülfünun'u tıkabasa doldurdular. İstanbul harbe yoksul ailelerin yufka oğullarını gönderdi. Nahid Sırrı ise, papalık nezdinde sefir tayin edilen babasıyla birlikte Roma'ya giderek cepheye yollanmaktan kurtuldu. 1915-1928 yılları arasında Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Kopenhag gibi başkentlerde yaşadı. Okuyarak ve gezerek görgüsünü artırdı. Cumhuriyet ilan edilip kurumlar yerleşmeye başladıktan sonra, 1928'de Nahid Sırrı yurda döndü. Cumhuriyet Gazetesinde kısa bir süre yazarlık, peşinden Ankara Maarif Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü'nün kadrolu mütercimliği. Bu onun devlet kapısındaki ilk ve son işi oldu. Ankara'da Yaşar Nabi ile ortaklaşa Varlık Mecmuası'nı çıkardı. 15 Temmuz 1933'te yayımlanan ilk sayısında derginin sahibi olarak Sabri Esat gösterilir; çünkü Yaşar Nabi de, Nahid Sırrı da devlet memurudur. Bir süre sonra Nahid Sırrı İstanbul'a döndü.
******