Salname-i Nezaret-i Hariciyye Osmanlı Dışişleri Bakanlığı Yıllığı 1318 (1900) Cilt III

Yazar : Ahmet Nezihi Galitekin
İsbn : 9753501307
Yayın Tarihi : Mayıs, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 383
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İşaret Yayınları

Takvim-i sav 8 Selatin-i İzam-ı Osmaniyye hazeratı/ 20 Veladet-i Hümayun-ı meymenet hazret-i hilafetpenahiyi mübeşşer hatt-ı hümayunun suret-i münifesi/ 28 Rüteb-i Mülkiyye ve Askeriyyenin tertibat-ı teşrifatiyyesi/ 30 Elkab-ı resmiyye/ 32 Ka'ide-i teşrifatiyye/ 34 Nişan-ı zişanlar/ 35 Madalyalar/37 Mesned-i Sadaret-i Uzma'yı ihraz eden zevat/ 38 Re'isü'l-Küttabların Tercüme-i hallerine da'ir malumat/ 99 Hariciyye Nazırlarının tercüme-i hallerine da'ir malumat/ 122 Süfera-yı Saltanat-ı Seniyye/ 133 Mabeyn-i Hümayun-ı Cenab-ı Malikane/ 149 Hey'et ve MeClis-i Vükela-yı fiham/ 165 Daire-i Sadaret-i Uzma/ 168 Nezaret-i Umur-ı Hariciyye/ 169 Sefarat-ı Seniyye/ 177 Devlet-i Aliyye Şehbenderleri/ 183 Nezaret-i Umur-ı Sıhhiyye/ 191 Düvel-i Ecnebiyye hükümdaranı ve rü'esa-yı cemahir/ 203 Düvel-i Ecnebiyye Hey'et-i hazıra-i vükelası/ 212 Nezd-i Devlet-i Aliyye'de bulunan sefarat-ı ecnebiyye/ 221 Ecnebi konsolosları/ 228 Devlet-i Aliyye ile Sırbistan Hükumeti beyninde akd olunan konsolos mukavelenamesi/ 247 Mukavelename-i mezkura merbut zabıtname/ 260 Düvel-i Mu'azzama süferasıyla Tophane Kasr-ı Hümuyunu'nda imza olunan mu'ahede-i
******Ahmet Nezihi Galitekin