Salih Münir Paşa

Salih Münir Paşa, sadrazam Çorlulu Ali Paşanın torunlarındandır. Babası, Nafıa ve Ticaret Nazırı Mahmud Celâleddin Paşadır. Salih Münir 4 Kasım 1859 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında, 80 yaşında, öldü. Özel eğitim gördü.  Galatasaray Sultanisi’nin ilk öğrencilerinden oldu.
Sultan Abdülaziz’in 1867 yılında Napolyon’a yaptığı ziyareti iade maksadıyla, 1869 yılında, İstanbul’a gelen eşi İmparatoriçe Ojeni ile Padişahın Galatasaray’ı ziyaretlerinde 10 yaşındaki Salih Münir'in okulu adına Fransızca olarak yaptığı konuşma hayret uyandırdı.
Anadili gibi Fransızca bildiği için, o yıllarda şehzade Abdülhamid’in Fransızcasını ilerletebilmesi amacıyla, arkadaşlığına seçildi. Salih Münir'in çocukluğu daha ileride padişahlık tahtına oturacak olan, Abdülhamid’in çocukluğuyla beraber geçti
Abdülhamid padişah olunca, bu çocukluk arkadaşını Hariciye Nezâreti’nin en  mühim ve mahrem işlerinde kullandı. 36 yaşındayken, Paris Büyükelçiliğine tayin etti. Buna ilâveten, Salih Münir Paşa’nın uhdesine, Bern ve Brüksel elçiliklerini de ilâve etti.
Meşrutiyet inkılâbından sonra  Abdülhamid'in padişahlıktan düşürülmesiyle, yakın işbirlikçisi olarak tanındığı için, İttihad ve Terakki mensupları tarafından görevine son verildi.
14 yıl Paris Büyükelçiliği yapmış olan Salih Münir Pasa, azlinden sonra uzun yıllar, yurda dönmeyerek. İsviçre ile İtalya’da tarihi eserler üzerinde tetkiklerde bulundu. Türkçe ve Fransızca hayli eserler yazdı. Salih Münir Paşa, tarih araştırmalarını İstanbul'daki arşivlerde sürdürürken 1939 Ocak ayında öldü.
 

Oktay Aras Kitaplığındaki Salih Münir Paşa kitapları (1)