Sabancı Hat Koleksiyonu

Yazar : Cenap Yazansoy, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan
Yayın Tarihi : 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 23 x 28,5 cm
Yayınevi : Akbank

Beşeriyet tarihinde kültür ve medeniyetin birikimi, gelişmesi ve daha engin ufuklara açılması, hiç şüphesi yok ki, birçok etken arasında en başta varlığını yazıya borçludur. Eğer yazı icat edilmeseydi, eğer okuma-yazma olmasaydı, insanın yüzyıllar boyu kazandığı tecrübe, edindiği bilgi, kafasında ve gönlünde oluşturduğu değer yargılarının da gelecek nesillere intikali mümkün olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetinin "İKRA/OKU" ilahı buyruğu ile başlamasının anlamı büyüktür. Yine Cenab-ı Hakk'ın "El-Kalem" Suresinin başında: "Hokka ile kaleme ve yazmakta olduklarına andolsun" açık emri de, yazının önemini kavrama bakımından dikkatleri son derecede üzerinde toplayacak niteliktedir. Nitekim bir şairimiz: Kadr-i kalemi anla ki iclal-i azımi Nezdik-i ilahide bile cay-i kasemdir demek suretiyle bu öneme işaret etmektedir. Yazının değerini, yazı yazanların nail olacakları "ecr ü mesubat"'ı Hz. Peygamber (S.A.S.) bazı hadislerinde işaret buyurmuşlardır. Bu konuda, hatta hattatlık tarihimiz bakımından yeri doldurulamayan Tuhfe-i Hattatın sahibi Süleyman Sadeddin'in (Müstakim-zade), kendi el yazısıyla muharrer nefis üç Kırk Hadis Tercümesi'nden biri: Hüccetü'I-Hatti'l-Hasan (Güzel Yazı Hücceti) adını taşır. İslam-Türk âlim ve şairleri de, "hat" dediğimiz yazı -ki tercihan Arap kökenli Alfabe yazısı için daha çok kullanılır ve özellikle "Hüsn-i hat" deyimi ile ifadelendirilen "Güzel yazı" hakkında: ÖVÜCÜ, takdir edici ve değerlendirici görüş ve duyuşlarını belirtmişlerdir. İslam yazısının aslında "Nabatı" denilen yazıdan kaynaklandığı, onun da "Arani" kökenli olduğu söylenir. İslamiyette Arap yazısının çıkışı hakkındaki inanca değinmeyeceğiz. Ancak Allahu Taala'nın evreni yaratırken önce Hz. Muhammed'in nurunu, sonra da "Levh-i Mahfuz" ve "Kalem''i yarattığını, ilk olarak ta: "La ilahe illallah Muhammedîn Resulullah" (Allah'dan başka ilah yoktur; Muhammed, Allah'ın Peygamberidir) kelime-i tevhidinin yazıldığına inandığını kaydetmekle yetineceğiz.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Cenap Yazansoy Kitapları (1)