Reşit Akif Paşa

Devlet Şurası Reisi, vezir Kalkandelenli Akif Paşa'nın oğlu olan Reşit Akif 1862 yılında Yanya'da doğdu. Sübyan Mektebi'nden sonra bir süre Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Daha sonra da özel surette eğitildi. 1879'da Divanı Hümayun kaleminde göreve başladı. 1895 yılına kadar muhtelif idari görevlerde bulundu ve o tarihte Devlet Şurası azalığına tayin olundu. Bu görevlerde gösterdiği liyakat dolayısıyla 1902 yılında Sivas Valiliğine atandı. 1908 yılına kadar bu görevde adil, icraatçı, bölge asayişini temin eden ve sert yönetimiyle tanınan bir vali oldu. 1905 yılında vezirliğe (paşalık) terfi etti. Reşit Akif Paşa, 1908 İkinci Meşrutiyet ilanından sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırlığına tayin edilerek İstanbul'a geldi. Fakat hastalığını ileri sürerek göreve başlamadan istifa etti. 1909'da Ayan Azalığına, 1918'de Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Devlet Şurası Riyasetine atandı. Kabine ile beraber istifa etti. 1919'da Damat Ferit Paşa kabinesinde Vükela Meclisine memur edildi. 1905'de vezir olan ve muhtelif tarihlerde Murassa "Cevahirli' Osmani, Murassa Mecidi, Murassa İftihar nişanlarını, altın ve gümüş imtiyaz, altın liyakat madalyalarını almış olan Reşit Akif Paşa, 15 Nisan 1920 tarihinde yokluk ve fakirlik içinde vefat etti. Mabeyin Başkatiplerinden Ali Fuat Türkgeldi'nin "Görüp İşittiklerim' adlı eserinde Reşit Akif Paşa'nın son zamanları için şunları anlatır: "...Yıldız civarında kira ile oturduğu haneye giderek Şurayı Devlet Riyasetini teklif ettim. Zavallı adam abaanced (babadan gelme) büyük bir hanedandan olmasına rağmen, Balkan harbinde Arnavutluk'taki çiftlikleri düşman tarafından zaptedilmiş ve Şehzadebaşı'ndaki konağı da Vefa yangınında eşyasıyla yanmış olduğundan, öyle bir hale düşmüştü ki, oturduğu odanın penceresinde perde bile yoktu...'

Bibliyografya

Meşhur Valiler - 50 Ünlü Vali (Hayri Orhun, Celal Kasaroğlu, Mehmet Belek, Kazım Atakul -1969)

Oktay Aras Kitaplığındaki Reşit Akif Paşa kitapları (2)