Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 725
Ölçü : 21,5 x 28,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

(1. Ciltten Devam) …Türk Edebiyatı'nın ise, 27 asır sürmüş bir hayatı bilinmektedir. Bu edebiyat, aynı zamanda tek bir vatanda değil, başta, Kore'den Avrupa'ya kadar uzanan Ortaasya coğrafyası olmak üzere. Horasan, İran, Hindistan, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlar Türkiye'si, Mısır, Suriye, Irak v.b. gibi, coğrafyanın birçok bölgelerinde ayrı devletler kurmuş Türkler'in değişik vatanlarında işlenmiştir Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde Türk Edebiyatı'nı, tesiri altında bırakan, tarihi, içtimai, lisani, coğrafi, medeni ve estetik hadiseler olması çok tabiidir. Edebiyatımız ise, bütün bu tesir ve hadiselere göğüs gererek; bütün bu tesir ve hadiselere rağmen milli bir edebiyat olmak büyüklüğünü muhafaza etmiştir. Türk Edebiyatı Tarihi'nin tetkiki ve bir bütün halinde yazılabilmesi, böyle sebeplerle, diğer edebiyatlardan daha müşküldür. Bu zorluğu, mümkün olduğu kadar önleyebilecek çare, sadakatle uyulacak metodlardır. Bu kitapta takibedilen metod, önce, génétique metoddur. Yani, herhangi bir edebi hadiseyi, zamanımızdaki görünüşüyle değil, başlangıçtan zamanımıza kadarki oluşuyla incelemektir. Sonra, mukayeseli edebiyat metodudur. Yani, herhangi bir edebi hadiseyi, yalnız bir tek edebiyattaki macerası ile değil, bu hadisenin görüldüğü diğer edebiyatlardaki benzerleriyle karşılaştırarak mütalaa etmektir. Nihayet üçüncü metod, fiş metodu'dur. Bu usul, bir eseri meydana getirmek için başvurulan, çok sayıda sanat ve tetkik eserlerindeki en karakteristik çizgi ve bilgileri, ayrı ayrı fişlere kaydetmek, sonra aynı mevzuda birleşen fişleri bir araya getirmek suretiyle, her bahsi, elden geldiği kadar çok kaynaktan vesikalandırmaktır. Bunlara, hadiselerin vukua geldiği devirlerdeki sosyal ve psikolojik hayatın tetkik ve tesirlerini de ilave etmek gerekir...
******