Osmanlılar Albümü Birinci Kitap

Yazar : Abdülkadir Dedeoğlu
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 120
Ölçü : 25 x 33 cm
Yayınevi : Osmanlı Yayınevi

Elinizdeki bu eser, 1976 senesinde neşretmiş olduğumuz "Osmanlılar Takvimi"nin bir devamı niteliğindedir. Dört-Beş senelik bir çalışma neticesinde ancak meydana gelebilmiştir. Osmanlılar hakkında yüzlerce eser yazılmıştır. Tarih boyunca kendisinden en çok bahsedilen hanedan ve devlet, Osmanlı hanedanı ve Osmanlı Devletidir. Osmanlılar, Emevi, Abbasi, Selçuklu devletlerinin yapabildikleri müspet faaliyetlerden başka, onların yapmak isteyip de yapamadıkları şeyleri de gerçekleştirmişlerdir. Osmanlılar Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat itikat ve amelini tercih etmişler, tasavvuf erbabı Allah dostlarını baştacı yapmışlardır. Osmanlılar devrinde Tekke ve medrese tam bir birleşme içinde bulunmasalar bile, birbirlerine karşı düşmanlık da yapmamışlardır. Padişahların hemen hepsi hem medrese ilmi tahsil etmişler ve de tasavvufla alakalanarak büyük mertebeler katetmişlerdir. Osmanlılar, Sahabe-i kiram ve mezhep imamlarından sonra İslam dinine en büyük hizmeti yapmışlardır. Onun için bütün Müslümanların onları sevmeleri, hayırla yadetmeleri bir vecibedir. Osmanlılar, yüzlerce ırktan meydana gelmiş bir impatorlukta Allah kanunlarını eksiksiz tatbik etmiş tek devlettir. Osmanlılar, bazı tefsir sahiplerinin beyanına göre "Ümmeti Vasat" yani orta ümmet vasfını haiz bir devlettir. Yine bazı tefsir sahiplerine göre Osmanlılar ahir zamanda geleceği vaat olunan mübarek zatların gelme zeminlerini hazırlamışlar ve hatime olmuşlardır. Osmanlı devri İslamiyetin, İslami ve insani ilimlerin bir altın devridir. Tarih boyunca hiçbir devlet kitaba ve ilme Osmanlı Devleti kadar saygı ve itibar göstermemiştir.
******Abdülkadir Dedeoğlu