Osmanlı Saray Tarihi Târih-i Enderun -IV-

Yazar : Tayyar-zade Atâ
İsbn : 9786054208760
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 623
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Kitabevi

İçindekiler
CİLD-İ RÂBΑ ‘AN-TÂRİH-İ ‘AT  15
Mü’essis-i Saltanat-ı Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmânî Sultân ‘ösmân yân-ı Gâzî ve Sultân Orhân
Hân-ı Gâzî 
16
Sultân Orhân Hân Gâzî Hazretlerinin Hîn-i İrtihâllerinde Halef-i Bâhirü'ş-Şerefleri Gâzî Hünkâr Nâmıyla Yâd Olunan Hudâvendigâr Murâd Hân-ı Evvel Hazretlerine Naşâyih-i Hikmet-fevâyih-i
Mülûkâneleridir
17
Hudâvendigâr Sultân Murâd Hân-ı Gâzî 18
Yıldırım Sultân Bâyezîd Hân-ı Gâzî ve Çelebi Sultân Mehmed Hân-ı 
Gâzî ve Ebu'l-Hayr Sultân Murâd Hân-ı §ânî-i Gâzî 
20
Mü’essis-i Şânî-i Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmânî Çelebi Sultân Mehmed Hân-ı Gâzî İbni Yıldırım Bâyezîd Hân-ı Gâzî Hazretlerinin Münâcât ve Naşîhata Dâ’ir Olan Manzûmeleridir 21
Fâtih Sultân Mehmed Hân Hazretlerinin Pederleri Ebu'l-Hayr Sultân Murâd Hân-ı Sânî-i Gâzî
îbni Çelebi Sultân Mehmed Hân-ı Evvel Hazretlerinin Ele Geçen Ba‘zı Âsâr-ı ‘Aliyyeleridir
21
Fâtih Sultân Mehmed Hân-ı ‘Avnî-i Gâzî 22
Fâtih-i Mısr u Şâm Yavuz Sultân Selîm Hân-ı Gâzî 28
Mışr'a Mâlik Olduklarında Li-ecli't-Tebrîk Huzûr-ı Hilâfet-penâhîlerine Rû-mâl Olan ‘Ulemâ ve Vücûha Hitâb-ı Hümâyûnlarıdır  28
Kânûnî Sultân Süleymân Hân-ı Gâzî 76
.................................................................................................................................  

******Tayyar-zade Atâ