Osmanlı Müellifleri Cilt 1

Yazar : Bursalı Mehmet Tahir Efendi
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 480
Ölçü : 18 x 25,5 cm
Yayınevi : Meral Yayınevi

Bursalı Mehmet Tahir Efendi tarafından hazırlanıp, 1333 Hicri (1915 Miladi) yılında İstanbul'da basılan "OSMANLI MÜELLİFLE.Rİ" adlı bu eserin yeniden basımına lüzum görülme sebebini açıklamadan önce, kitap hakkında kısa bir bilgi verelim: Bu kitap, Osmanlı Türklerinden olup, kendi sahalarında eser veren âlim, edip, mutasavvıf ve şairler gibi kıymetli şahsiyetlerin hal tercümelerini ihtiva eder. Ancak eser vermemiş olan ilim ve sanatkârların hal tercemeleri ele alınmamıştır. Eser, üç cilt halinde basılmış olup, yine bu baskısı da Üç CİLD üzerine hazırlanmaktadır. Eserin tümü, şu bölüm1eri içine almaktadır: 1 - MEŞAYİH (Mutasavvıflar) Bölümü 2 - ALİMLER 3 - ŞAİRLER ve EDİPLER 4 - TARİHÇİLER 5 - TABİBLER 6- MATEMATİKÇİLER 7 -COĞRAFYACILAR Yayımlanan I. cilt, MEŞAYİH ve ALİMLER'e ait iki bölümü ihtiva etmektedir. Her bölüm, alfabetik sıraya göre, mevcut şahsiyetlerin hal tercemeleri göstermektedir. Her üç ciltte toplanan müelliflerin sayısı BİN ALTIYÜZ'ün üstündedir. Eserde, müellifler hakkında geniş bilgi verilmeyip, bilhassa ölüm tarihleri ile eserleri, ayrı ayrı gösterilmiştir. Şu kadar ki, bazı kıymetler üzerinde tafsilat verilmiştir. Eser, Osmanlıca olarak bir defa basılmış olduğundan, piyasada mevcut nüshası yok denecek kadar azalmıştır. Koca Osmanlı İmparatorluğu devrinde yetişen ilim ve sanat erbabını tanımak, mazideki kültür seviyesi ile edebi, ahlaki ve içtimai ahvali bilmek ve takdir etmek demektir...
******Bursalı Mehmet Tahir Efendi

Oktay Aras Kitaplığındaki Bursalı Mehmet Tahir Efendi Kitapları (2)