Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar1300-1920 ve Lozan Muahedesi

Yazar : Reşat Ekrem
Yayın Tarihi : 1934
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 482
Ölçü : 18 x 25,5 cm
Yayınevi : Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi

Osmanlı muahedelerini kronolojik bir tasnif ile toplayan ve gösteren Türkçe olarak bir tek eser bile yoktur. Tercümanı Hakikat tarafından neşredilen beş ciltlik Mecmuai Muahedatta, Baron de Testa'mn Osmanlı muahedeleri mecmuasını takliden, muahedeler devletlerin isimlerine göre toplanmıştır. Herhangi bir tarihi mütalaa esnasında, Baron de Testaya müracaat ettiğimiz zaman tesadüf olunan müşkülat, burada aynen karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı muahedeleri, kronolojik bir tasnif ile dört cilt üzerine, Gabriel Noradunkiyan Efendi tarafından, fakat Fransızca olarak neşredilmiştir. Muahedelerin metinleri, Testa' da, Noradunkiyan ve Mecmuai Muahedatta ve nihayet Testa ile Noradunkiyanın membalarında mevcut olduğundan, ben, bu kitapta, Osmanlı muahedelerinin metinlerini değil, bir Osmanlı tarihi mütalaasında lüzumu olabilecek kronolojik bir listesini ve metinlerinin hulasalarını topladım. Muahedelerin aktini icap ettiren tarihi hadiselere dair de birtakım notlar ilave ettim.
******Reşat Ekrem Koçu