Osmanlı Mimarisinde II. Bayezid Yavuz Sultan Selim Devri (886-926/1481-1520)

Yazar : İ. Aydın Yüksel Dr. Y. Mimar
İsbn : 9757618454
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 497
Ölçü : 24,5 x 34 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ, devlet çapında, devletin üstüne düşen bir seviyede büyük bir gayret ve fedakârlıkla, Ertuğrul Gazi'den başlayıp Fatih Sultan Mehmed Saltanatı sonuna kadar 250 senelik bütün OSMANLI MİMARİ ESERLERİNİ, 25 x 35 eb'adında dört ciltlik ve 2500 sahifelik külliyatta neşretmişti. İdare Heyetinde ve alakadar teşekküllerde mukadder bir sual üzerinde durulmaya başlandı. Peki, Kanuni ve Sinan eserlerin ne vakit yazacaksınız? deniyordu. O kapıyı açmak için II. Sultan Bayezid ve Yavuz zamanları takaddüm ederdi. Buna başlayabilirdik, fakat araya, yine pek faydalı ve devleti temsil edecek başka bir mevzu girdi ve şu gördüğünüz kitabı 7-8 sene geciktirdi. AVRUPA 'DAKİ OSMANLI MİMARİSİ, keyfiyet ve kemiyet bakımından meçhul, hatta bakir denilebilecek bir derecede metruk idi. Bazı sohbetlerde Kültür Bakanlığı bize 1976 tarihinde bu araştırmayı teklif etti. Eğer bedeli mukabilinde döviz te'min edilir, devletlerden heyetimize izin alınırsa yapabileceğimizi söyledik; fahri olarak çalışacak, fakat Bakanlık, kitapları kuşe kâğıt üzerine basacaktı. Şartlar yerine getirildi. Birinci cilt hazırlandığında 1978'de hükümet adi kâğıda basmayı teklif edince, tab'ı işi de bize kaldı. Maddi imkânlarımızı zorlayarak bu işi de başardık. Bilindiği gibi 1983 baharında bu büyük külliyat bitince, Avrupa'daki araştırmalarında yeniden birçok eseri tetkik imkânı bulan kıymetli Dr. Y. Mimar ve Dahili Mimar Aydın Yüksel Bey'in bu kitabını tab'etmek imkânı hâsıl oldu. İşte gördüğünüz bu cilt, Avrupa'daki Osmanlı Mimarisi eserinin 4 cildi hariç, devirleri ihtiva eden ilk dört cildin beşincisini teşkil etmektedir. Müellife Cemiyet'in teşekkürleri ile beraber takdirlerini takdim ederim. II. SULTAN BAYEZİD VE YAVUZ SULTAN SELİM devri de bu suretle neşriyat sahasına çıkmış oluyor. Mukadder Kanuni devri istifhamını biz karşılayamayız. 'Büyük maddi külfet ister. Artık onu da devletin yapmasını istemek hakkımızdır. Dr. E. H. Ayverdi İst. Fetih Cemiyeti Reisi
******