Osmanlı Mi'marisinde Fatih Devri, 855-886(1451-1481) III

Yazar : Ekrem Hakkı Ayverdi
İsbn : 9757618063
Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 544
Ölçü : 24,5 x 34 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti

Osmanlı Mimarisinin ilk devirleri serisinin şimdi neşretmekte olduğumuz bu III. cildinin yazılmasında güdülen maksat ve hedefi, I. kitap olan (Osmanlı Mimari'sinin İlk Devri, İstanbul 1966) ve altı sene sonraki II. (Osmanlı Mimari'sinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, İstanbul 1972) eserlerinin mukaddimelerinden takip etmek kabildir. II. Cildin, arada geçen altı senede tebellür eden ince teferruatı da aksettiren mukaddimesinden, (V. - IX. S.), 'Umumi Giriş, Mimarinin Osmanlı Dehasındaki Yeri ve Komşu Dünya Mimarileri ile Mukayese isimleri altındaki üç faslını tetkik bu III. cildin de zihniyetini anlamaya kifayet eder. Aslında da II., llI., IV. ciltler için yapılan tetkikat beraberce ve 'aynı müddet zarfında yürütülmüş, bu suretle masraf ve zamandan tasarruf zaruretine riayet edilmiştir. Binaenaleyh zaman ve çalışma şartları bakımından da 'ilave edecek fazla bir şey yoktur. Bu sebeple bu son iki cilt için mukaddime değil, bazı teknik noktaları gösteren kısa bir methal yazılması daha uygundur. Yalnız şu birkaç satırı da, bütün seriye şamil olmak üzere, bir daha tekrarlamadan geçemiyeceğiz. Bugün memleketimiz, millete dürbünün tersiyle bakan, snop, taklitçi, calibi zihniyetin tazyiki altındadır. Hüküm ve kuvvet Garp hayranlarının elindedir. Ters dürbün milleti karınca gibi gösterse de o, Levh-i Mahfuz'da yazılı ezeli kanunları zırhı içinde, karınca misali, manevi azığını saklamakta, tefekkürünü, mantığını, yaşama ölçülerini, 'örf ve âdetini' muhafaza etmektedir. Bunlardan bir tohum kalması kâfidir; bir gün onlar yeşerecek bu Fetret Devri geçecektir. Bu millet çok badireler atlatmıştır, kendini bulması uzak değildir. Benliğine sahip nesiller, su üstüne çıkacaktır. Bu kitaplar da, o nesillere lazım olacak malzemeyi toplamak için, istikbal için, ufuk da doğan güneşi bulutlardan sıyırmak için yazılıyor. Taklitçi, renksiz, şahsiyetsiz Fetret Devri geçiyor. Parlak bir geleceğe ulaşmak muhakkaktır...
******Ekrem Hakkı Ayverdi