Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı

Yazar : Ored. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
İsbn : 9751600421
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 632
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

İÇİNDEKİLER: Birinci Bölüm: I. Divan-ı hümayun - II. Kubbe-i hümayun - III. Divan azaları ve divan-ı hümayun içtimaları IV. Arz günleri - V. Ulufe divanı - VI. Divan-ı hümayun kalemleri İkinci Bölüm: I. Vezir-i azam veya sadr-ı azamlar - II. Sadaret veya rikab-ı hümayun kaymakamlığı III. Kubbe vezirleri - IV. Nişancı veya tevkii - V. Kazaskerler - VI. Reis-ül -küttab VII. Paşa Kapısı Bab-ı ali - VIII. Bab-ı alinin teşekkülü - IX. Elçiler hakkında bir icmal X. Elçilerin padişah tarafından kabulleri. Üçüncü Bölüm: I. Merkez maliye teşkilatı (Defterdarlık) - II. Muhtelif yüzyıllarda Osmanlı maliyesi daireleri III. Devlet hazineleri - IV. Maliye nezaretinin teşkili - V. Bazı mali ıstılahlar Dördüncü Bölüm: Osmanlı bahriyesi teşkilatı I. Osmanlı tersaneleri - II. Tersane halkı - III. Kaptan paşa ve sancakları IV. Donanma ümerası - V. Donanmanın denize çıkma merasimi VI. Donanma inşası ve teçhizatı - VII. Osmanlı bahriyesinde kullanılan gemiler VIII. On altıncı yüzyılın son yarısından itibaren Osmanlı donanması hakkında bir icmal IX. Deniz mektebinin kuruluşu hakkında bir icmal X. Bahriye teşkilatına ait bazı vesika suretleri.
******