Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler 1850-1900

Yazar : Cüneyd Okay
İsbn : 9758264044
Yayın Tarihi : Mayıs, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 167
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kırkambar Yayınları

Son yıllarda Türkiye'de sosyal tarih çalışmalarına verilen önem giderek artmaktadır. Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum gibi ağırlıklı olarak sosyal problemlerin-konuların tarihini inceleyen aylık yarı akademik-yarı popüler dergilerin yayınlanması, üniversitelerde bilhassa lisansüstü seviyede sosyal tarihi inceleyen derslerin işlenmesi, özellikle kadın tarihi çalışmalarının da öncülük etmesiyle bu yeni bilim alanı gittikçe daha yoğun bir araştırıcı kitlesi tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal tarihin çalışma alanı içine girip de hak ettiği ilgiyi görmeyen altbaşlıklarından birini belki de en önde gelenini çocuk tarihi oluşturuyor. Bu belki de bir kısım akademisyen ya da araştırıcının çocukla ilgilenmeyi kadınla, dernekleşmeyle, basınla, devletler ve savaşlarla ilgilenmek kadar ciddi ve yeteri kadar akademik ve ilmi bulmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Buna karşılık çocukların gündelik hayatlarını, eğitiliş biçimlerini, aile içindeki yerlerini, toplumdaki statülerini, giyinişlerini, alışkanlıklarını, devletin ve toplumun çocuğa olan bakışını doğru olarak ortaya koymak, ele alınan dönemin profilinin doğru ve eksiksiz olarak ortaya çıkarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın konusu olan Osmanlı çocuklarının gündelik hayatlarında meydana gelen değişimin incelenmesi, uzun yıllar ihmal edilen Osmanlı toplumsal tarihinin, üzerinde fazla çalışılmamış alt başlıklarından biridir. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Tanzimat'la başlayan Batılılaşma ve modernleşme hareketleri asrın sonuna kadar yayılarak ve belli bir oranda ivme kazanarak devam etmiştir. Toplumdaki yetişkinler gibi Osmanlı çocukları da bu değişimden etkilenmişlerdir. Bu kitapta çocukların yirminci yüzyılın başına kadar geçirmiş oldukları Batı yönlü değişmeler üzerinde durulacaktır. Söz konusu dönemde çocukların gündelik hayatlarıyla ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu sebeple ya o devirde yaşayıp çocukluk hatıralarını yazan kişilerin eserlerine, ya süreli çocuk yayınlarına başvurulmuş ya da on dokuzuncu asır Osmanlı sosyal hayatını anlatan kitaplardan faydalanılmıştır...
******Cüneyd Okay