Ölümünün 50. Yılında İslamcı Bir Şairin Romanı

Yazar : Emin Erişirgil, Aykut Kazancıgil, Cem Alpar
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 438
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Mehmet Akif Osmanlı İmparatorluğunun son yılları ile Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş devri içinde yaşamış, gerek şiirleri, gerekse birleştirici ve milli birlik kavramına yöneltici İslami anlayışı ile etkili olmuş bir şair ve düşünürdür. Düşüncelerinden olduğu kadar kişiliğinden de hiç ödün vermemiş, doğru bildiği değerleri hayatının sonuna kadar savunmuştur. Akif, içinde yaşadığı buhranlı devri güçlü şiirsel anlatımı ve güzel Türkçesi ile ebediyete mal etmiştir. Mehmet Akif hakkındaki yayınları iki gurupta değerlendirmek kabildir. Bunların birinci gurubu kendisini yakından tanımış kişilerin anı tarzındaki değerlendirmeleridir. İkinci gurup ise Akif' ini şiiri üzerindeki inceleme ve araştırmalardan meydana gelir. Ölümünden kısa bir süre sonra Mithat Cemal, Eşref Edip ve Ömer Rıza Doğrul'un yayınladıkları kitaplar, birinci guruba girer. Bunlar içinde en ilginçlerinden biri şimdi ikinci baskısını sunduğumuz Erişirgil'in kitabıdır. Erişirgil liseyi bitirip Mülkiye'ye devam ederken bir rastlantı sonucu Akif'in çalışmakta olduğu büroya kâtip olarak girmiş ve bütün Üniversite öğrenciliği sırasında onun yanında çalışmıştır. İleriki yıllarda İstanbul Darülfünun Felsefe şubesine genç bir doçent olarak katıldığı zaman da Ziya Gökalp'le yakından temas etmek, imkânını bulmuştur. Uzun yıllar süren Üniversite Öğretim Üyeliği ve yöneticilik, nihayet politika hayatından sonra 1950'de bir köşeye çekilince önce "Bir Fikir Adamının Romanı - Ziya Gökalp," başlığı altında dönemine damgasını vuran bu Türk aydınını değerlendiren kitabını; . 1956'da da "İslamcı Bir Şair'in Romanı - Mehmet Akif" başlığı altında gençlik i yıllarının gözlemlerini dile getirdiği ikinci kitabını yayınlamıştır. Böylece bütün bir dönemin fikri gelişim hikâyesini birbiriyle organik bir bağı olan bu iki kitap içinde derlemek istemiştir. Erişirgit, Mehmet Akif incelemesinde Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir yöntem uygulamıştır. Anıları ile Akif'in şiirlerini bir bütün haline getirmiş, tarihi olayların akışını buna ilave etmiştir.
******Mehmet Emin Erişirgil