Muhammed İhsan Oğuz

İslam alim ve mutasavvıfı Muhammed İhsan Oğuz 1887 yılında Kastamonu'da doğdu. İlköğreniminden sonra eğitimini Kastamonu Askeri Rüştiye'si ve Ziyaiye Medresesi'nde sürdürdü Çalışma hayatına Kastamonu Posta ve Telgraf İdaresinde başladı. Mekteb-i Sultani'de katiplik, Askeri Rüştiyede Türkçe ve hüsnü-hat öğretmenliği yaptı. Askeri Rüştiye'nin kapanmasından sonra tekrar Posta İdaresine geçerek muhabere memurluğundan sorumlu muhasiplik ve başmüdürlüğe kadar çeşitli kademelerde çalışarak 1938'de yılında emekliye ayrıldı. Tasavvufi hayatı çocukluk yıllarında Şeyh Muhammed Evliya Efendi'nin terbiyesine girmesiyle başladı. Bu zatın ölümü üzerine Seyyid Ahmed Kürdi-i Çapakçuri adlı bir Nakşibendi şeyhine bağlandı. 1921 yılında bu şeyh tarafından kendisine irşat icazeti (Hak yolunu gösterme yetkisi) verildi. İlmi-tasavvufi çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. Eserlerinin basımı çocuklarının kurduğu Oğuz Yayınları tarafından yapıldı. Muhammed İhsan Oğuz 3 Ağustos 1991'de vefat etti.

Bibliyografya

Hayat-ı Dünya ve Ahiret, İslam'da Mübarek Günler ve Geceler, Yunus Emre, 21 Soruda Tasavvufi Gerçekler, Vesilet'ün-Necat/İslam İlmihlali, Tasavvufun Öncüleri 12 Büyük Veli, Tasavvuf Yolunda Manevi Cihad, İslam'da Kaza ve Kader, Hazret-i Şaban-ı Veli ve Mustafa Çerkeşi, Fusül-i Seb'a/İslam Düşüncesinde Yedi Önemli Konu, Muhammed İhsan Oğuz'dan Mektuplar (2 Cilt), İslam'ın Özü, Sorular ve Cevaplar, İslam Tasavvufunda Vahdet-i Vücut, Şeriat-Tarikat Kavramları Zikir ve Tasavvuf Yolları, Kur'an Virdi, Arifler Silsilesi (3 Cilt)

Oktay Aras Kitaplığındaki Muhammed İhsan Oğuz kitapları (4)