Mihri Belli Olayı II Marksist-Leninist Haziran Hareketi

Yazar : Rasih Nuri İleri
Yayın Tarihi : Kasım, 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 411
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Anadolu Yayınları

"Mihri Belli Olayının" (1970-1976), ilk bölümünün ilginç bir doğrultusu vardır. (ÖN DEYİŞ)'de gördüğümüz gibi "Bilimsel Sosyalizmin' terminolojisini 27 Mayıs 1960'dan sonra güncel sorunlarımıza ilk sokan o olmuştur; "Demokratik Devrim" kavramını ilk o kullanmıştır. Ayını zamanda, bunu yaparken Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına, sınıf ve zümrelerinin değerlendirmesine nasıl yüzeysel olarak değindiğini, sınıfsal yönden eksik ve yüzeysel değerlendirmelerle nasıl bir kavram bulanıklığı yarattığını gördük Bu kavram bulanıklığı genellikle üç noktada kümelenmektedir: 1 - Milli Burjuvazi: İşbirlikçi, komprador burjuvazi değimlerinin bilimsel bir açıklığa kavuşturulmaması; 2 - Kırsal alanda feodal kalıntıların hatta feodalitenin hâkimiyetinin - köy mütegalibesi, ağalık rejiminin - orta ve yoksul köylülüğün ağır basmasının ortaya atılmasının (*); 3 - Asker-sivil aydın zümrenin küçük burjuva niteliğinin ve devrimci geleneğinin abartılması ve bu konulardaki çelişkilerin azımsanması; yani sözün kısası doğru yönleri olabilen iddialara tam bir bilimsel açıklık verilmemesi yüzünden yanlış değerlendirme ve yorumlara yol açabilmesi, göze çarpmaktadır. Aybar da, T.İ.P. Genel Başkanı olarak, aynı temel konuları, aynı yüzeysellikle ele almıştır, onda ve arkadaşlarında da Türkiye gerçeğinin sosyoekonomik oluşumu yönünden bilimsel bir inceleme eksikliği göze batmaktadır. Hiç biri "Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi" konulu bir eser vermek gibi zahmetli ve fakat verimli yolunu denemediler. 1962'den sonra bu konuları ele alan Aybar ve arkadaşları her şeyden önce "Bilimsel Sosyalizm" suçlamasından kurtulmanın hukuki gereğine önem vermek zorunda idiler. Yine de bu sakıncayı göz önüne alırken, Türkiye'nin düzeni hakkında köklü bir inceleme yapabilirlerdi. Lenin Çarlık sansüründen geçen "Emperyalizm" temel kuramsal kitabında bunun nasıl yapılabileceğinin parlak bir örneğini vermiştir...
******