Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye 2. Cilt

Yazar : Ali Fuat Türkgeldi
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 451
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Devlet-i Aiiyye ile Rusya devleti beyninde zuhur eden 1294—1877 muharebesi son asrın son devresinin son derece mühim vakayiindendir. Bize taallûk-i tabiîsinden kat’-i nazar, kırk sene sonra Avrupa’da zuhur ve dört seneden ziyade âlemi duçar-i şerr u şûr eden Harb-i Umumînin de esbab-i müvel-lidesindendir.
Mezkûr muharebenin esbab-i hudûsu, ve Ayastafanos ve Berlin Muahedelerinin suret-i in’ikadı Mahmud Celâleddin Paşa’nm “Mir’at-i Hakikat”ında vukuf-i tam ile tafsîlen yazılmış, ve ol babdaki vesaik-i mühimmenin ekserisi de Ahmed Midhat Efendi’nin “Üss-i înkılâb” ve “Zübdetü’l-hakayik”in-de münderic bulunmuş olduğu gibi icabeden cihetleri “Ri-cal-i Mühimme-i Siyasiyye” nam eserimizde de tavzih kılınmış olduğundan vakayi-i mezkûreyi burada tafsil etmek fikrinde değiliz. Yalnız Berlin Muahedesi neticesinde hudûs edip henüz kitap şeklinde intişar etmemiş olan mesail-i mühimmeyi izah eylemek arzusundayız. Fakat bunları tavzih için vukuatın mebadîsine irca-i nazar eylemek lâzımgeldiğinden, mesail-i mezkûreye şuru’dan mukaddem harbin suret-i zuhuru ve neta-yici ve Ayastafanos ve Berlin Muahedelerinin suret-i in’ikadı hakkında vesaik-i resmiyyeye müsteniden, üç fasılda mücmelen i’tay-i ma’lûmat edeceğiz. 1

******