Mehmet Şakir El-Hambeli

Araştırmacı, gazeteci, kaymakam, mutasarrıf, öğretmen Mehmet Şakir El-Hambeli, 1876 yılında Şam'da doğdu. Şam Rüştiyesi (Ortaokulu), Mülkiye Mektebi idadi bölümü ve yüksek kısmından (1898) mezun oldu. Mezun olduğu yıl Suriye Vilayeti maiyet memurluğuna atanarak burada kaymakamlık stajını tamamladı. 1902'den itibaren Zebdani, Harran, Birecik, Bilan, Bab, Kuneytra ve Adun kazalarında kaymakamlık yaptı. 1912'de açığa alınınca İstanbul'a gelerek Ayan üyelerinden Zöhravi Efendi ile Arapça el-Hazare gazetesini çıkardı. Eylül 1914'te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) Arapça öğretmenliğine atandı. Aralık 1914'te yeni kurulan Müessesat-ı İlmiye-i Vakfiye (Bilimsel Vakıf Kurumları) müdürlüğüne getirildi. 1916'dan itibaren idareciliğe döndü ve Hama Mutasarrıflığına atandı. Mondros Mütarekesinden sonra Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca Şam'da kaldı ve bu ülkede İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve çeşitli yüksek okullarda çalıştı. 1924'te Suriye Millet Meclisine Şam mebusu olarak girdi.Temmuz 1936'da emekli oldu. 21 Temmuz 1958'de Şam'da öldü.

Bibliyografya

Temrinli ve İ'rablı Lisan-ı Arabi (2 Kitap, 1911), Kanunu Ceza'ül-Cedid (Türkçeden Arapçaya çeviri, 1912), Kanun-ı Usül-i Muhakemat'ül Hukukiye (1912), Musavver Telhis|üt-Târih|il-Osmani (Arapça, 1913).